1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   

Kurssisisällöt

HUOM! Nämä kurssisisällöt ovat vanhan opetussuunnitelman mukaiset ja koskevat lukuvuonna 2017-2018 vain kolmannen vuoden opiskelijoita.

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

 

Ai1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

 

Kurssilla syvennetään käsitystä kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta. Taito lukea erilaisia tekstejä kehittyy. Opiskelija oppii jäsentämään viestintäympäristöään sekä tunnistamaan omia taitojaan puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana, lukijana ja median käyttäjänä niin, että hänen viestijäkuvansa tarkentuu. Kurssilla kehitetään erityisesti lukio-opiskelun vaatimia valmiuksia ja työtapoja.

 

Materiaali: Hellström, Korjonen, Kärki: Särmä tehtäviä 1, Otava

                    Kouki, Karhumäki…; Kielikirja, Sanoma Pro

 

Ai2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

 

Opetellaan erittelemään tekstien kieltä, rakenteita ja merkityksiä sekä näkemään tekstin yhteys kontekstiin ja muihin teksteihin. Syvennetään tekstilajituntemusta ja kehitytään erilaisten tekstien tuottajina. Kirjoittamista harjoitellaan prosessina, joka vaatii useita työvaiheita. Laaditaan infor-matiivinen puheenvuoro.

 

Materiaali: Hellström, Korjonen, Kärki: Särmä tehtäviä 2, Otava

                    Kouki, Karhumäki…; Kielikirja, Sanoma Pro

 

Ai3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

 

Kurssin aikana käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä syvenee. Tutustutaan kirjallisuudenlajeihin ja niiden käyttämiin keinoihin. Opiskelija etsii omia ilmaisukeinojaan puhumalla ja kirjoittamalla.

 

Materiaali: Aalto, Parko…; Kieli ja tekstit 2, Sanoma Pro

                                            Kouki, Karhumäki…; Kielikirja, Sanoma Pro

 

Ai4 Tekstit ja vaikuttaminen

 

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Hän perehtyy argumentointiin ja syventää siihen liittyviä tietoja. Hän oppii analysoimaan argumentatii-

visia tekstejä ja tuottamaan niitä sekä kirjoittamalla että puhumalla. Luetaan vaikuttamaan pyrkivää kirjallisuutta.

 

Materiaali: Aalto, Parko…; Kieli ja tekstit 2, Sanoma Pro

                                            Kouki, Karhumäki…; Kielikirja, Sanoma Pro

 

Ai5 Teksti tyyli ja konteksti

 

Kurssilla opetellaan tarkastelemaan tekstejä ja niiden tyyliä siten, että otetaan huomioon kontekstin merkitys tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa. Luetaan eri aikakausia edustavia kaunokirjallisia ja muita tekstejä erityisesti kulttuurisen kontekstin näkökulmasta. Kehitetään omaa ilmaisutapaa ja kirjallista tyyliä.

Materiaali: Aalto, Parko…; Kieli ja tekstit 3, Sanoma Pro

                                            Kouki, Karhumäki…; Kielikirja, Sanoma Pro

Ai6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti

 

Kurssi antaa yleiskuvan suomen kielen sekä suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle. Tarkastellaan suomen kielen muotoutumista ja muuntumista kansain-välisessä ympäristössä. Luetaan suomalaista kaunokirjallisuutta ja käsitellään keskeisiä teoksia ja teemoja.

 

Materiaali: Aalto, Parko…; Kieli ja tekstit 3 Sanoma Pro

 

 

Ai7 Puheviestintää pitkin ja poikin

 

Kurssin aikana käydään niin teoriassa kuin ennen kaikkea käytännössä läpi erilaisia puheviestintä-tilanteita. Tarkastellaan suomalaista puhekulttuuria ja nonverbaliikkaa. Erityisesti harjoitetaan vuorovaikutus- ja ryhmäviestintätaitoja sekä hahmotellaan omaa viestijäkuvaa. Opetus perustuu pääasiassa ryhmissä työskentelyyn. Kurssia ei voi suorittaa osallistumatta opetukseen.

 

 

Ai8 Tekstitaitojen syventäminen

 

Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan analysoida ja tuottaa tekstejä. Kurssilla kootaan yhteen tekstianalyysissa tarvittavia käsitteitä ja toisaalta harjoitellaan oman tekstin rakentamista.

Kurssi valmentaa erityisesti ylioppilaskirjoitusten äidinkielen tekstitaitojen kokeeseen.

                     

Materiaali: Ylioppilastekstejä 2015

 

 

Ai9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri

 

Kurssilla perehdytään kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, median ajankohtaisaiheisiin ja nykykirjallisuuteen. Kriittinen ja kulttuurinen lukutaito syvenee, ajattelutaito kehittyy ja kirjallinen ilmaisu kypsyy kohti lukion päättötason vaatimuksia. Kurssi valmentaa erityisesti ylioppilaskirjoi-

tusten äidinkielen esseekokeeseen.

 

 

Ai10 Ilmaisutaito I

 

Kurssin tavoitteena on kehittää omaa ilmaisua ja kartuttaa esiintymistaitoja. Opiskelu perustuu monipuolisiin ilmaisuharjoituksiin; harjoitellaan rentoutumista, hengitystekniikkaa, äänenkäyttöä, aistihavainnointia, nonverbaalista ilmaisua. Työskentely on ryhmäkeskeistä. Kurssia ei voi suorittaa osallistumatta opetukseen.

 

 

Ai11 Ilmaisutaito II

 

Kurssin tavoitteena on ilmaisun edelleen kehittäminen ja soveltaminen esiintymistilanteisiin. Kurssin aikana tehdään yksi tai useampi esitysprojekti.

 

 

AI 12 Luova kirjoittaminen

 

Kurssin tavoitteena on kehittää luovan kirjoittamisen taitoja ja syventää kaunokirjallisuuden tuntemusta. Kurssilla perehdytään proosa- ja runotekstien kirjoittamisen keinoihin ja kirjoitetaan erilaisia kaunokirjallisia tekstejä opiskelijoiden toiveiden ja suuntautumisen mukaan. Kaunokirjallisia tekstejä analysoidaan ja arvioidaan.

 

AI14 Lukion kirjallisuusdiplomi

 

Kurssi on tarkoitettu oppilaille, jotka harrastavat lukemista ja haluavat kehittää lukutaitoaan. Tavoitteena on tottua lukemaan kaunokirjallisuutta monipuolisesti, esim. eri aikakausilta, eri kulttuuripiireistä ja eri lajityypeistä. Kurssiin sisältyy 18 teoksen lukeminen. Teokset valitaan laajasta lukutarjottimesta, ja teosten tenttimiseen on tarjolla paljon vaihtoehtoisia tehtäviä. Diplomia saa suorittaa omaa tahtiaan koko lukioajan.

 

Kirjallisuusdiplomista annetaan erillinen todistus.

 

 

RUOTSI

 

Pakolliset kurssit

 

RUB1 Koulu ja vapaa-aika

 

Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston, perusrakenteiden ja kuullun ymmärtämisen hallintaa opiskelijoiden tarpeen mukaan. Aihepiireinä ovat opiskelu ja nuorten harrastukset, ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita.

 

Materiaali: Blom, Kaunisto, Paasonen: Galleri 1 sekä

 Galleri Grammatik, OTAVA

 

 

RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa

 

Kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista ja painotetaan puheviestinnän harjoittamista sekä kirjoittamista lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssilla jatketaan nuorten elämän, opiskelun, työn, harrastusten, palveluiden ja vapaa-ajan tarkastelua. Vankennetaan suullisen viestinnän strategioiden hallintaa ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen. Myös kuullun ja luetun ymmärtämistä harjoitetaan.

 

Materiaali: Blom, Kaunisto, Paasonen: Galleri 2 sekä

 Galleri Grammatik, OTAVA

 

 

RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa

 

Aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita.

 

Materiaali: Blom, Kaunisto, Paasonen: Galleri 3 sekä

 Galleri Grammatik, OTAVA

 

 

RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen

 

Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Myös kuullun ja luetun ymmärtämistä sekä kirjallista ja suullista ilmaisua harjoitetaan.

 

Materiaali: Blom, Kaunisto, Paasonen: Galleri 4 sekä

 Galleri Grammatik, OTAVA

 

 

RUB5 Elinympäristömme

 

Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Tavoitteena on vahvistaa puheen ja tekstin ymmärtämistaitoja sekä kirjallista ilmaisua. Harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita ja hiotaan kirjallista ilmaisua.

 

Materiaali: Blom, Kaunisto, Paasonen: Galleri 5 sekä

 Galleri Grammatik, OTAVA

 

 

Syventävät kurssit

 

 

RUB6 Puhu ja ymmärrä paremmin

 

Kurssilla harjoitetaan ja vankennetaan viestintätaitoja sekä suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Kurssi valmentaa ylioppilaskirjoitusten viestinnällisiin tehtäviin. Kurssi arvostellaan käyttäen asteikkoa 4-10. Kurssiin kuuluu OPH:n suullisen kielitaidon koe, josta saat erillisen todistuksen liitettäväksi päättötodistukseen. Kurssia suositellaan suoritettavaksi toisena opiskeluvuotena.

 

Materiaali: Blom, Kaunisto, Paasonen: Galleri 6 sekä

 Galleri Grammatik, OTAVA

                     

 

RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen

 

Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta. Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä entistä vaativamman kieliaineksen avulla. Kieliopin kertauksella ja syventämisellä on myös keskeinen sija kurssilla.

 

Materiaali: Blom, Kaunisto, Paasonen…: Galleri 7, OTAVA

                      Määttä, Nordgren, Repo, Saariaho: Dags Grammatik, Sanoma Pro

Koulukohtaiset syventävät kurssit

 

RUB8 Orientoiva kurssi

 

Tavoitteena on valmentaa ruotsin kielen opiskeluun lukiossa. Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan peruskoulussa opittuja ruotsin kielen keskeisiä rakenteita, laajennetaan opiskelijan sanavarastoa sekä harjoitetaan kuullun ja luetun ymmärtämistaitoja.

 

 

RUB9 Mera, mera

 

Ylioppilaskirjoituksiin valmistava kurssi. Kurssilla syvennetään kaikkia kielitaidon osa-alueita. Kurssilla jatketaan keskeisimpien kielioppirakenteiden kertausta. Lisäksi harjoitellaan kuullun ymmärtämistä, luetunymmärtämistä, laajennetaan sanastoa sekä kirjoitetaan kirjoitelmia. Opetuksen painopisteitä voidaan muuttaa ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.

 

 

RUB10 Abikurssi

 

Kurssin peruslähtökohtana on monipuolinen harjoittelu ylioppilaskirjoituksia varten. Tavoitteena on kielitaidon eri osa-alueiden vahvistaminen sekä oppilaan perehdyttäminen ylioppilastehtäviin. Kuullun ja luetun ymmärtämistä kehitetään, kielioppisääntöjä kerrataan ja sanastoa laajennetaan tekemällä ylioppilastutkintotasoisia tehtäviä sekä aikaisempia ylioppilaskokeita.

 

 

ENGLANTI  (Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä A)

 

Pakolliset kurssit

 

En 1 Nuori ja hänen maailmansa

 

Kurssilla vahvistetaan sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja  tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin. Kurssilla oppilas saa valmiuksia keskeisten opiskelustrategioiden hallintaan. Kurssilla painotetaan suullista vuorovaikutusta ja kuullunymmärtämistä.

 

Materiaali: Daffue-Karsten, Davies On Track, Sanoma Pro

TAI vaihtoehtoisesti E-kirjana

                     Silk ym. Grammar rules sekä Grammar rules key (vastauskirja) Otava

                                            kurssit 1-8 (kirja hankittava 1.kurssi alkaessa )

 

En 2 Viestintä ja vapaa-aika

 

Kurssilla vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa ja harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti. Kurssiin voi kuulua suullisen esitelmän pitäminen. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssilla vahvistetaan sanaston hallintaa ja erilaisia kertaamistapoja. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin.

 

Materiaali: Daffue-Karsten, Davies On Track, Sanoma Pro

En 3 Opiskelu ja työ

 

Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään, ja kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Kurssilla harjoitellaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. Kurssilla painotetaan kirjallista tuottamista sekä harjoitellaan ekstensiivistä lukemista.

 

Materiaali: Daffue-Karsten, Davies On Track , Sanoma Pro

 

En 4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

 

Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Kurssilla harjoitellaan myös tiivistelmän laatimista.

 

Materiaali: Elovaara, Ikonen, Mäkelä…Profiles 4, Sanoma Pro

 

En 5 Kulttuuri

 

Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Oppilas harjoittaa tekstinlukemista vaativahkolla tasolla ja tutustuu kulttuurin eri aloihin liittyvään kieleen. Kurssilla painotetaan kirjallista tuottamista, lukemista ja puhumista. Oppilaat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen. Kurssiin voi kuulua englanninkielisen kirjan lukeminen, josta kirjoitetaan raportti tai kirja-arvostelu. Kurssilla voidaan myös koota portfolio, joka voi korvata kurssikokeen tai osan siitä.

 

Materiaali: Elovaara, Ikonen, Mäkelä…Profiles 5, Sanoma Pro

 

 

En 6 Tiede, talous ja tekniikka

 

Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Kurssilla jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Kurssilla voidaan laatia portfolio, joka korvaa kurssikokeen tai osan siitä.

 

Materiaali: Elovaara, Ikonen, Mäkelä…Profiles 6, Sanoma Pro

 

 

Syventävät kurssit

 

En 7 Luonto ja kestävä kehitys

 

Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Kurssilla vankennetaan lukemis- ja kuuntelustrategioita sekä rakenteiden hallintaa. Kurssilla hiotaan kirjallisen tuotoksen eri alueita.

 

Materiaali: Elovaara, Ikonen, Mäkelä…Profiles 7, Sanoma Pro

 

En 8 Puhu ja ymmärrä paremmin

 

Kurssi on suullisen kielitaidon kurssi, jossa harjoitellaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Aiheina on ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan erilaisten vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla.

 

Kurssi arvostellaan käyttäen asteikkoa 4-10. Kurssiin kuuluu suullisen kielitaidon koe

(Opetushallituksen tuottama), joka arvostellaan myös käyttäen asteikkoa  4-10. Kurssin kokonaisarvosana muodostuu suullisesta kokeesta saadusta arvosanasta sekä muista kurssien aikaisista näytöistä. Suullisen kielitaidon kokeesta saat erillisen todistuksen päättötodistuksen liitteenä.

 

Materiaali: Karapalo, Mäki…Open Road, Otava TAI E-kirjana

 

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

 

En 9 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen

 

Aihealueita ovat yhteismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet. Kurssilla painotetaan kaikkia kielitaidon osa-alueita ja harjoitellaan ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia taitoja. Kurssi arvostellaan asteikolla 4-10. Kurssiarvosanaa ei lasketa suoraan mukaan oppiaineen keskiarvoon päättötodistuksessa, mutta sen suorittaminen vaikuttaa nostavasti päättötodistuksen arvosanaan.

 

Materiaali: Perfect Abi, Sanoma Pro

 

En 10 Kertauskurssi (0,5 kurssia)

 

Kurssilla vahvistetaan keskeisten rakenteiden hallintaa, tehostetaan tekstin ja kuullun ymmärtämistä ja harjoitellaan ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä. Kurssi suositellaan suoritettavaksi kolmantena opiskeluvuotena. Kurssi vaatii aktiivista osallistumista oppitunnille ja arvostellaan suoritus-merkinnällä. Kurssilla käytettävästä materiaalista sovitaan yhdessä.

 

 

SAKSAN KIELI B2- ja B3-oppimäärät

 

B2 – SAKSA

 

Sp1 Vapaa-aika ja harrastukset

 

Kurssilla käsitellään nuorten jokapäiväistä elämää, kiinnostuksen kohteita, vapaa-ajan viettoa ja harrastuksia.  Perusopetuksessa opittua vahvistetaan, painotetaan erityisesti puheen ymmärtämistä ja puhumista.

 

Materiaali: Dahlman, Halsti…Gute Idee! Sanoma Pro

 

 

Sp2 Meillä ja muualla

 

Kurssin aikana opitaan kertomaan omasta kotimaasta ja saksankielisistä maista.  Perehdytään jonkin verran ko. maiden maantieteeseen, historiaan, nähtävyyksiin ja lomanvietto mahdollisuuksiin.  puheen ymmärtämisen ja puhumisen sekä perusrakenteiden laajentamisen lisäksi harjoitellaan jo hieman kirjoittamista pienten viestinnällisten tehtävien avulla.

 

Materiaali: Dahlman, Halsti…Gute Idee! Sanoma Pro

 

Sp3 Ennen ja nyt

 

Elämä ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta kuuluvat kurssin aihepiiriin, esim. terveys ja hyvinvointi.  Kurssilla opitaan suullisesti ilmaisemaan mielipiteitä ja kirjoitustaito paranee viestinnällisten tehtävien avulla.

 

Materiaali: Dahlman, Halsti…Gute Idee! Sanoma Pro

 

 

Sp4 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat

 

Kurssilla käsitellään koulunkäyntiä, opiskelua, työelämää ja nuorten tulevaisuudensuunnitelmia.  Aiheita työstetään sekä suullisesti että kirjallisesti.  Kurssin tekstit ovat entistä autenttisempia ja harjaannuttavat monipuoliseen ymmärtävään lukemiseen.  Arvioinnissa otetaan nyt huomioon suullisen ohella entistä enemmän myös luetun ymmärtäminen ja kirjallinen tuottaminen.

 

Materiaali: Dahlman, Halsti…Gute Idee! Sanoma Pro

 

 

Sp5 Kulttuuri

 

Saksankielisten maiden kulttuurien monimuotoisuus, esim. kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu kuuluu kurssin aihepiiriin. Opitaan ilmaisemaan omia mieltymyksiä ja kartutetaan ko. aiheita koskevaa sanavarastoa.  Kielitaidon kaikkia osa-alueita pyritään harjoittamaan.

 

Materiaali: Dahlman, Halsti…Gute Idee! Sanoma Pro

 

Sp6 Yhteinen maapallomme

 

Kurssilla käsitellään tekstejä, jotka liittyvät oman maan ja saksankielisten maiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen.  Tutustutaan nuorten näkökulmasta politiikkaan, esim. EU, maailmankatsomuksellisiin kysymyksiin ja opitaan kertomaan omasta vakaumuksesta.  Arvioinnissa painotetaan tasapuolisesti kaikkia kielitaidon osa-alueita.

 

Materiaali: Dahlman,Halsti: Gute Idee! Sanoma Pro sekä

 Tipp (saksan kielioppi ja harjoitukset)

 

 

 

Sp7 Tiede ja tekniikka

 

Kurssilla perehdytään teksteihin, jotka käsittelevät tieteen ja tekniikan aikaansaannoksia ja niiden merkitystä jokapäiväisessä elämässä.  Tutustutaan saksankielisten maiden huomattavimpiin tiedemiehiin .  Erityisesti kirjallinen viestintä painottuu kurssin aikana.

 

Materiaali: Dahlman, Halsti…Gute Idee! Sanoma Pro

 

Sp8 Luonto ja kestävä kehitys

 

Kurssin aiheina luonto ja sen ilmiöt.  Opitaan ilmaisemaan mielipiteitä esim. ympäristöhaitoista, luonnon-ja eläintensuojelusta sekä suullisesti että kirjallisesti.  Kurssi on myös yo-kirjoituksiin valmentava kurssi, jolloin erityisesti perehdytään eri yo-tehtävätyyppeihin.  Harjoitellaan erityyppisiä kuullun ja kirjallisen osan tehtäviä ja kerrataan kieliopin ja sanaston ongelmakohtia.

Kurssikoe on yo-kokeen omainen, jolloin mitataan laaja-alaisempaa kielen hallintaa.

 

Materiaali: Dahlman, Halsti…Gute Idee! Sanoma Pro

 

B3 – SAKSA

 

Sl1 Hyvää päivää, hauska tutustua

 

Kurssilla opitaan saksan kielen ääntäminen ja opetellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, esim. tervehdykset, hyvästely, esittäytyminen ja tutustuminen.  Aihepiirit kattavat perheen ja lähimmät ihmissuhteet.  Opitaan selviämään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista.  Aktiivisen suullisen tuntityöskentelyn osuus arvioinnissa merkittävä kurssikokeen lisäksi..

 

Materiaali: Seppänen, Toiviainen…Super gut, Sanoma Pro

 

Sl2 Näin asiat hoituvat

 

Kurssin aiheet käsittelevät sukua, ystäviä ja muita ihmissuhteita sekä elämän arkirutiineja.  Harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa, esim. ostoksilla.  Puheen ymmärtäminen ja puhuminen painottuvat kurssilla, mutta laaditaan myös lyhyitä kirjallisia viestejä.

                     

Materiaali: Seppänen, Toiviainen…Super gut, Sanoma Pro

                      Materiaali: Dahlman, Halsti…Gute Idee! Sanoma Pro

 

 

Sl3 Vapaa-aika ja harrastukset

 

Kurssin aiheet koskevat nuorten jokapäiväistä elämää, kiinnostuksen kohteita, vapaa-ajan viettoa ja harrastuksia.  Opitaan kertomaan mieltymyksistä ja harrastuksista lähinnä suullisesti.  Kielen perusrakenteiden tuntemusta laajennetaan.

                                  

Materiaali: Dahlman, Halsti…Gute Idee! Sanoma Pro

 

Sl4 Meillä ja muualla

 

Kurssilla tutustutaan oman maan ja saksankielisten maiden maantieteeseen, historiaan, nähtävyyksiin ja lomanviettomahdollisuuksiin.  Suullista ilmaisua kehitetään matkustamiseen liittyvissä tilanteissa.  Puheen ymmärtämisen ja puhumisen ohella opetellaan jo hieman kirjoitustaitoa esim. pienten viestien avulla.

 

Materiaali: Dahlman, Halsti…Gute Idee! Sanoma Pro

 

 

Sl5 Ennen ja nyt

 

Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt yksilön ja yhteiskunnan kannalta.  Pyritään hiomaan ja kehittämään kirjallista ilmaisua puheviestinnän ja perusrakenteiden opettelun ohella.  Tekstin- ja kuullunymmärtämisessä harjoitutetaan laajempien kokonaisuuksien ymmärtämistä.

 

                      Materiaali: Dahlman, Halsti…Gute Idee! Sanoma Pro

 

Sl6 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat

 

Kurssin aiheet ja tilanteet liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.  Kurssilla perehdytään monipuolisempiin rakenteisiin.  Kaikki kielitaidon osa-alueet otetaan huomioon arvioinnissa.

 

Materiaali: Dahlman,Halsti: Gute Idee! Sanoma Pro sekä

 Tipp (saksan kielioppi ja harjoitukset)

 

Sl7 Kulttuuri

 

Kurssilla käsitellään saksankielisten maiden kulttuuria,  kuvataidetta, kirjallisuutta, musiikkia, elokuvaa, teatteria ja urheilua  sekä sen moninaisuutta.  Opitaan kertomaan omista mieltymyksistä kulttuurin alalla sekä suullisesti että kirjallisesti.  Aihepiirien kautta pyritään kartuttamaan sanavarastoa huomattavasti.

 

Materiaali: Dahlman, Halsti…Gute Idee! Sanoma Pro

 

 

Sl8 Yhteinen maapallomme

 

Oman maan ja saksankielisten maiden yhteiskuntien toiminta sekä maapallon nykytila ja tulevaisuuden näkymät ovat kurssin aiheita.  Painotetaan erityisesti tekstin ymmärtämistä.  Suullisesti ja kirjallisesti opitaan kertomaan omasta vakaumuksesta ja pohditaan maailmankatsomuksellisia kysymyksiä. Kaikki kielitaidon osa-alueet painottuvat arvioinnissa tasapuolisesti..

 

                      Materiaali: Dahlman, Halsti…Gute Idee! Sanoma Pro

 

 

 

 

B2-KIELI: RANSKA

 

Syventävät kurssit

 

1. Vapaa-aika ja harrastukset (Temps libre et passe-temps)

 

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta.

 

Materiaali: Bärlund, Mallein, Tirronen: Escalier 2, SanomaPro

 

 

2. Meillä ja muualla (Chez nous et ailleurs)

 

Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.

 

Materiaali: Bärlund, Mallein, Tirronen: Escalier 2, SanomaPro

 

 

3. Ennen ja nyt (Aujourd`hui et avant)

 

Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.

 

Materiaali: Bärlund, Mallein, Tirronen: Voilà 3, OTAVA

 

 

4. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (Etudes et projets d`avenir)

 

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.

 

Materiaali: Bärlund, Mallein, Tirronen: Voilà 4, OTAVA

 

 

5. Tiede ja tekniikka (Science et technique)

 

Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.

 

Materiaali: Bärlund, Mallein, Tirronen: Voilà 5, OTAVA

 

 

6. Luonto ja kestävä kehitys (Nature et développement à long terme)

 

Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.

 

Materiaali: Bärlund, Mallein, Tirronen: Voilà 6, OTAVA

 

 

7. Kulttuuri (Culture)

 

Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri ja urheilu. Kursilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia osa-alueita.

 

Materiaali: Bärlund, Mallein, Tirronen: Voilà 6, OTAVA

 

 

8. Yhteinen maapallomme (Notre monde à tous)

 

Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kielitaidon kaikkia osa-alueita harjoitetaan, mutta kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja selostusten laatimista

suullisesti ja kirjallisesti.

 

Materiaali: Kivivirta, Métivier, Raitala: Abi ranska. OTAVA

 

 

B3-KIELI: RANSKA

 

Syventävät kurssit

 

1. Hyvää päivää, hauska tutustua (Bonjour! Enchanté!)

 

Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. 

 

Materiaali: Granath, Laine, Penttilä: Escalier 1, Sanoma Pro

 

 

2. Näin asiat hoituvat (Affaires réglées)

 

Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esim. pankki-, posti-, lääkäri-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista.

 

Materiaali: Granath, Laine, Penttilä: Escalier 1, Sanoma Pro

 

 

3. Vapaa-aika ja harrastukset (Temps libre et passe-temps)

 

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta.

 

Materiaali: Altschuler, Granath…: Escalier 2, SanomaPro

 

4. Meillä ja muualla (Chez nous et ailleurs)

 

Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla.

 

Materiaali: Altschuler, Granath…: Escalier 2, SanomaPro

 

5. Ennen ja nyt (Aujourd`hui et avant)

 

Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.

 

Materiaali: Altchuler, Dervin…: Escalier 3, SanomaPro

 

6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (Etudes et projets d`avenir)

 

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.

 

Materiaal: Altchuler, Dervin…: Escalier 3, SanomaPro

 

 

7. Kulttuuri (Culture)

 

Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdemaiden kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita.

 

Materiaali: Dervin, Kemppainen, Laine: Escalier 4, SanomaPro

 

 

8. Yhteinen maapallomme (Notre monde à tous)

 

Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti.

 

Materiaali: Dervin, Kemppainen, Laine: Escalier 4, SanomaPro

VENÄJÄN KIELI

 

1.  Kurssi

 

Kurssilla opitaan kyrilliset aakkoset, niiden kirjoittaminen ja ääntäminen sekä venäjän kielen intonaatio.  Opetellaan esittäytymään ja kertomaan omasta itsestä.  Tutustutaan Venäjän maantieteeseen ja kulttuuriin, erityisesti Pietariin.  Arvioinnissa painottuu tuntityöskentely ja suullinen ilmaisu kurssikokeen ohella.

 

Materiaali: Loukkojärvi-El Kamel, Mononen-Aaltonen: Ateljee

Otava

 

2. Kurssi

 

Kurssin aikana opitaan kertomaan matkustelusta ja kokemuksista eri paikoissa.  Tavallisimmat termit julkisista liikennevälineistä ja niissä liikkumisesta tulevat tutuiksi kurssin aikana.  Opitaan asioimaan ravintolassa ja keskustelemaan ruuista ja juomista.  Perehdytään myös venäläiseen nimijärjestelmään ja opitaan kertomaan tavallisimmista ammateista.  Arviointi tapahtuu tuntityöskentelyn ja kurssikokeen perusteella.

 

Materiaali: Kts. edellinen kurssi

 

 

ITALIA

 

1 Hy­vää päi­vää, haus­ka tu­tus­tua


Kurssilla opetellaan tervehtimään, hyvästelemään ja esittäytymään. Tavoitteena on oppia kertomaan perusasioita itsestään ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista, esim. tilaamaan kahvilassa. Harjoitellaan ääntämistä. Kurssilla painotetaan suullista viestintää.

 

Arviointi: Numeroarviointi

 

Materiaali: Imperato, Kuusela: Bella vista 1, Sanoma Pro

 

2 Näin asi­at hoi­tu­vat

Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Tavoitteena on oppia selviytymään auttavasti erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttö-tilanteissa, kuten asioidessa kaupassa tai ravintolassa. Opitaan kysymään tietä. Tavoitteena on myös, että opiskelija oppii kertomaan laajemmin itsestään, perheestään ja asuinpaikastaan. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista.

 

Arviointi: Numeroarviointi

 

Materiaali: Imperato, Kuusela: Bella vista 1, Sanoma Pro

 

 

3 Va­paa-aika ja har­ras­tuk­set

Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista, ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta.

 

Arviointi: Numeroarviointi

 

Materiaali: Imperato, Kuusela: Bella vista 1, Sanoma Pro

 

                                         

KEMIA

 

KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia  

 

Kurssilla syvennetään aiemmin opittujen kemian perusteiden ymmärtämistä kurssilla käsiteltävien asioiden yhteydessä. Opitaan orgaanisten yhdisteiden rakenteita, ominaisuuksia ja reaktioita sekä ymmärtämään niiden merkityksen ihmiselle ja elinympäristölle.

Kurssilla pyritään antamaan valmiudet opiskelijalle ymmärtää kemia osana elinympäristöä, oppia kokeellista työskentelyä sekä kriittisen tiedonhankinnan ja –käsittelyn taitoja.

 

Sisältö: Orgaanisia yhdisteryhmiä sekä niiden ominaisuuksia ja sovelluksia, orgaanisissa

yhdisteissä esiintyvät sidokset sekä poolisuus, erilaiset seokset, ainemäärä, pitoisuus, orgaanisten yhdisteiden hapettumis- ja pelkistymisreaktioita sekä protonin-

siirtoreaktioita.

 

Materiaali: Kaila, Meriläinen, Ojala, Pihko; Reaktio 1, Ihmisen ja elinympäristön kemia (uusin), Sanoma Pro

                                                                                                                                

KE2 Kemian mikromaailma

 

Kurssilla käsitellään atomin rakennetta, jaksollista järjestelmää ja alkuaineen ominaisuuksia. Kemiallisista sidoksista opiskellaan ionisidos, metallisidos ja kovalenttinen sidos sekä heikoista kemiallisista sidoksista ioni–dipolisidos ja vetysidos. Tarkastellaan myös sidoksien ominaisuuksia. Orgaanisten yhdisteiden rakenteeseen  perehdytään rakenne- ja stereoisomerian näkökulmasta.

 

Materiaali: Kaila, Meriläinen, Ojala, Pihko; Reaktio 2, Kemian mikromaailma, (uusin), Sanoma Pro

 

KE3 Reaktiot ja energia

 

Kurssilla opiskellaan kemiallisen reaktion ilmaisemista kemiallisin symbolein, epäorgaanisia ja orgaanisia reaktiotyyppejä ja mekanismeja sekä sovelluksia. Lasketaan stokiometrisia laskuja eli opitaan hyödyntämään reaktioyhtälön kertoimia kemiallisissa laskuissa. Tarkastellaan kemiallisten reaktioiden energiamuutoksia sekä reaktioiden nopeuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä.

 

Materiaali: Reaktio 3, Reaktio ja energia (uusin), Sanoma Pro

 

KE4 Metallit ja materiaalit

 

Kurssilla opiskellaan sähkökemiallista jännitesarjaa ja sen soveltamista kemiallisen parin ja elektrolyysin yhteydessä. Kemiallisista reaktioista tarkastellaan hapettumis- ja pelkistymisreaktioita. Lisäksi kurssilla käsitellään bio- ja synteettisiä polymeerejä ja komposiitteja.

 

Materiaali: Reaktio 4, Metallit ja materiaalit (uusin), Sanoma Pro

 

KE5 Reaktiot ja tasapaino

 

Kurssilla käsitellään reaktiotasapainoa mm happo-emästasapainoa, vahvoja ja heikkoja protolyyttejä, puskuriliuoksia ja niiden merkitystä sovelluksissa sekä liukoisuutta ja liukoisuustasapainoa. Lisäksi tarkastellaan tasapainoon liittyviä graafisia esityksiä.

 

Materiaali: Reaktio 5, Reaktiot ja tasapaino (uusin), Sanoma Pro

 

 

Ke6 Kemian kertauskurssi

 

Kurssin tavoitteena on kerrata lukion kemian keskeisimmät asiakokonaisuudet sekä parantaa laskuvalmiuksia sekä ylioppilaskirjoituksien reaalikoetta että mahdollisia pääsykokeita varten. Sisältää kertaustehtäviä sekä aikaisempien vuosien ylioppilaskokeen reaalikoe-tehtäviä.

Kurssi suositellaan suoritettavaksi kolmannen opiskeluvuoden loppupuolella.

 

Materiaali: Lehtiniemi, Turpeenoja; Abi kemia (uusin), Otava

 

KE7 Työkurssi

 

Kurssilla tutustutaan kemian ilmiöihin ja työskentelymenetelmiin kokeellisesti työskennellen. Opetellaan tekemään työselostuksia, raportteja ja arvioimaan työn tuloksia.

Sisältö: Erilaisia kemian työskentelymenetelmiä mm.  aineiden valmistamista, määrällistä ja laadullista analysointia.

 

Materiaali: Opettaja antaa materiaalin.

 

FYSIIKKA

 

Pakollinen kurssi

 

1. Fysiikka luonnontieteenä (FY1)

 

Fysiikan merkitys historian eri vaiheissa sekä nykyaikana. Aineen ja maailmankaikkeuden rakenteet ja perusvuorovaikutukset, energian, erityisesti säteilyn, sitoutuminen ja vapautuminen luonnon ja ihmisen aikaansaamissa prosesseissa, kokeellisuus ja mallintaminen perustana fysikaalisen tiedon rakentumisessa, mittaaminen, tulosten esittäminen ja niiden luotettavuuden arviointi, voima liikkeen muutoksen aiheuttajana sekä liikkeen kuvaamisessa tarvittavat peruskäsitteet ja liikkeen graafinen esitys.

 

Materiaali: Lehto, Havukainen; Fysiikka 1. Sanoma Pro (uusi painos)

Syventävät kurssit

 

2. Lämpö (FY2)

 

Kaasujen tilanmuutokset ja lämpölaajeneminen, paine, hydrostaattinen paine, kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia, mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde, lämpöopin pääsäännöt, sisäenergia sekä energiavarat.

 

Materiaali: Lehto, Havukainen; Fysiikka 2. Sanoma Pro (uusi painos)

 

3. Aallot (FY3)

 

Harmoninen voima ja värähdysliike, aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen, aaltoliikkeen interferenssi, diffraktio ja polarisoituminen, heijastuminen, taittuminen ja kokonaisheijastuminen, valo, peilit ja linssit sekä ääni, melun terveysvaikutukset ja kovalta ääneltä suojautuminen.

 

Materiaali: Lehto, Havukainen; Fysiikka 3. Sanoma Pro (uusi painos )

 

4. Liikkeen lait (FY4)

 

Liikkeen mallit ja Newtonin lait, etä- ja kosketusvoimat, erityisesti liikettä vastustavat voimat, noste, liikemäärän säilyminen ja impulssiperiaate, liike- ja potentiaalienergia sekä työperiaate sekä värähdysliikkeen energia.

 

Materiaali: Lehto, Luoma; Fysiikka 4. Sanoma Pro (uusi painos)

 

5. Pyöriminen ja gravitaatio (FY5)

 

Momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen, pyörimisliikkeen mallit, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike, pyörimisen liikeyhtälö, pyörimismäärän säilyminen, pyörimisliikkeen energia, ympyräliike ja ympyräliikkeen kiihtyvyys, gravitaatio ja gravitaation alainen liike, heittoliike ja planeettojen liike sekä satelliitit ja niiden käyttö.

 

Materiaali: Lehto, Luoma; Fysiikka 5. Sanoma Pro (uusi painos)

 

6. Sähkö (FY6)

 

Sähköpari, sähkövirran kulku metallijohteessa, jännitteen ja sähkövirran mittaaminen, Ohmin laki, Joulen laki, vastukset, vastusten kytkennät ja Kirchoffin lait, Coulombin laki, homogeeninen sähkökenttä ja aine sähkökentässä, kondensaattori, kytkennät ja energia sekä sähkövirran kulku puolijohteessa, esimerkkinä diodi.

 

Materiaali: Lehto, Luoma; Fysiikka 6. Sanoma Pro (uusi painos)

 

7. Sähkömagnetismi (FY7)

 

Magneettinen voima, magneettikenttä ja aine magneettikentässä, varattu hiukkanen homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä, induktiolaki ja Lenzin laki, induktioilmiöitä - pyörrevirrat, generaattori ja itseinduktio, energian siirto sähkövirran avulla, tehollisen jännitteen ja sähkövirran mittaaminen sekä impedanssin taajuusriippuvuuden määrittäminen, värähtelypiiri ja antenni, sähkömagneettinen viestintä, sähköturvallisuus sekä energiateollisuus.

                     

Materiaali: Lehto, Luoma; Fysiikka 7. Sanoma Pro (uusi painos)

 

8. Aine ja säteily (FY8)

 

Sähkömagneettinen säteily, röntgensäteily, mustan kappaleen säteily, valosähköilmiö, säteilyn hiukkasluonne ja hiukkasten aaltoluonne, atomimallit esimerkkinä Bohrin atomimalli, kvantittuminen, viivaspektri, atomin energiatilat ja energiatasokaavio, atomiytimen rakenne, radioaktiivisuus ja säteilyturvallisuus, massan ja energian ekvivalenssi, ydinreaktiot ja ydinenergia sekä aineen pienimmät osaset ja niiden luokittelu.

                     

Materiaali: Lehto, Luoma; Fysiikka 8. Sanoma Pro (uusi painos)

 

Koulukohtainen syventävä kurssi

 

9. Kertauskurssi (FY9)

Palautetaan mieleen aikaisempien kurssien aikana opiskeltuja asioita sekä valmentaudutaan vastaamaan ylioppilaskirjoitusten fysiikan tehtäviin. Kurssi arvioidaan numeroin.

                      Materiaali: Lehto, Luoma; Fysiikka 9. Sanoma Pro (uusi painos)

 

SOVELTAVA KURSSI

 

10. Fysiikan työkurssi (FY10)

 

Oppilastöiden tekeminen eri fysiikan osa-alueilta, työselosteen laatiminen sekä virhearviointi. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

 

 

MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

 

Pakolliset kurssit

 

1. Funktiot ja yhtälöt (MAA1)

 

Potenssifunktio, potenssiyhtälön ratkaiseminen, juuret ja murtopotenssi sekä eksponenttifunktio.

 

Materiaali: Kangasaho, Mäkinen: Pitkä matematiikka 1. Sanoma Pro

 

2. Polynomifunktiot (MAA2)

 

Polynomien tulo ja binomikaavat, polynomifunktio, toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen, toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin sekä polynomiepäyhtälön ratkaiseminen.

 

Materiaali: Kangasaho, Mäkinen: Pitkä matematiikka 2. Sanoma Pro

 

 

3. Geometria (MAA3)

 

Kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus, sini- ja kosinilause, ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria, kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien sekä pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen.

 

Materiaali: Kangasaho, Mäkinen: Pitkä matematiikka 3. Sanoma Pro

 

4. Analyyttinen geometria (MAA4)

 

Pistejoukon yhtälö, suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt, itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen, yhtälöryhmän ratkaiseminen sekä pisteen etäisyys suorasta.

 

Materiaali: Kangasaho, Mäkinen: Pitkä matematiikka 4. Sanoma Pro

 

5. Vektorit (MAA5)

 

Vektoreiden perusominaisuudet, vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla, koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo sekä suorat ja tasot avaruudessa.

 

Materiaali: Kangasaho, Mäkinen: Pitkä matematiikka 5. Sanoma Pro

 

 

6. Todennäköisyys ja tilastot (MAA6)

 

Diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma, jakauman tunnusluvut, klassinen ja tilastollinen todennäköisyys, kombinatoriikka, todennäköisyyksien laskusäännöt, diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma, diskreetin jakauman odotusarvo sekä normaalijakauma.

 

Materiaali: Kangasaho, Mäkinen: Pitkä matematiikka 6. Sanoma Pro

 

7. Derivaatta (MAA7)

 

Rationaaliyhtälö ja –epäyhtälö, funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta, polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen sekä polynomifunktion kulun tutkiminen ja

ääriarvojen määrittäminen.

 

Materiaali: Kangasaho, Mäkinen: Pitkä matematiikka 7. Sanoma Pro

 

 

8. Juuri- ja logaritmifunktiot (MAA8)

 

Juurifunktiot ja –yhtälöt, eksponenttifunktiot ja –yhtälöt, logaritmifunktiot ja –yhtälöt, yhdistetyn funktion derivaatta, käänteisfunktio sekä juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat.

 

Materiaali: Kangasaho, Mäkinen: Pitkä matematiikka 8. Sanoma Pro

 

 

 

9. Trigonometriset funktiot ja lukujonot (MAA9)

 

Suunnattu kulma ja radiaani, trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen, trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen, trigonometristen funktioiden derivaatat, lukujono, rekursiivinen lukujono, aritmeettinen jono ja summa sekä

geometrinen jono ja summa.

 

Materiaali: Kangasaho, Mäkinen: Pitkä matematiikka 9. Sanoma Pro

 

10. Integraalilaskenta (MAA10)

 

Integraalifunktio, alkeisfunktioiden integraalifunktiot, määrätty integraali sekä pinta-alan ja tilavuuden laskeminen.

 

Materiaali: Kangasaho, Mäkinen: Pitkä matematiikka 10,  Sanoma Pro

 

 

Syventävät kurssit

 

11. Lukuteoria ja logiikka (MAA11)

Lauseen formalisoiminen, lauseen totuusarvot, avoin lause, kvanttorit, suora, käänteinen ja ristiriitatodistus, kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö, Eukleideen algoritmi, alkuluvut, aritmetiikan peruslause sekä kokonaislukujen kongruenssi.

 

Materiaali: Kangasaho, Mäkinen: Pitkä matematiikka 11. Sanoma Pro

 

12. Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä (MAA12)

 

Absoluuttinen ja suhteellinen virhe, Newtonin menetelmä ja iterointi, polynomien jakoalgoritmi, polynomien jakoyhtälö sekä muutosnopeus ja pinta-ala.

 

Materiaali: Kangasaho, Mäkinen: Pitkä matematiikka 11. Sanoma Pro

 

 

13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (MAA13)

 

Funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen, jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia, funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä sekä epäoleelliset integraalit.

 

Materiaali: : Kangasaho, Mäkinen Pitkä matematiikka 13, Sanoma Pro

 

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

 

14. Kertauskurssi (MAA14)

 

Kerrataan pakollisten kurssien aikana läpikäydyt asiat. Kurssi arvioidaan numeroin.

 

Materiaali: Kangasaho, Mäkinen Pitkä matematiikka 14, Sanoma Pro

 

 

15. Kohti ylioppilaskirjoituksia (MAA15)

 

Käydään läpi aikaisempien ylioppilastutkintojen pitkän matematiikan kokeita. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

 

 

LYHYT MATEMATIIKKA (MAB)

 

MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt 

 

Kurssilla opitaan ilmaisemaan suureiden välisiä yhteyksiä lausekkeiden avulla, käsittelemään  lausekkeita ja ratkaisemaan ongelmia kuvaajien ja ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöiden avulla.

Sisältö: Prosenttilaskentaa, lineaarinen funktio, yhtälöitä ja toisen asteen funktio.

 

Materiaali: Aalto, Kangasaho; Lyhyt matikka, Lausekkeet ja yhtälöt, (uusin painos) Sanoma Pro

 

MAB2 Geometria  

 

Kurssilla opiskellaan tason ja avaruuden geometriaa. Lasketaan kulmia, pituuksia, pinta-aloja ja tilavuuksia sekä opitaan tasokuvioiden ja kappaleiden ominaisuuksia.

Sisältö: Yhdenmuotoisuus, suorakulmaisen kolmion trigonometria, Pythagoraan lause, kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen ja geometrian käyttö koordinaatistossa.

 

Materiaali: Aalto, Kangasaho; Lyhyt matikka, Geometria,

(uusin painos), Sanoma Pro

 

 

MAB3 Matemaattisia malleja I 

 

Kurssilla opitaan  löytämään reaalimaailman ilmiöistä säännönmukaisuuksia ja riippuvuuksia, joita voidaan kuvata matemaattisilla malleilla kuten lineaarisella mallilla (suorilla) ja eksponentiaalisella mallilla.

Sisältö: Lineaarisen mallin soveltaminen (suorien soveltaminen), eksponentiaalisen mallin soveltaminen, potenssiyhtälön ratkaiseminen ja eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla.

 

Materiaali: Aalto, Kangasaho; Lyhyt matikka, Matemaattisia malleja I, (uusin painos), Sanoma Pro

 

MAB4 Matemaattinen analyysi 

 

Kurssilla opitaan polynomifunktion derivaatan avulla tutkimaan funktion kasvua ja vähenemistä sekä etsimään funktion pienin ja suurin arvo.

Sisältö: Polynomifunktion derivaatta, suurin ja pienin arvo sekä ääriarvot, geometrisia ja taloudellisia sovellutuksia.

 

Materiaali: Aalto, Kangasaho; Lyhyt matikka, Matemaattinen analyysi, (uusin painos), Sanoma Pro

MAB5 Tilastot ja todennäköisyys

 

Kurssilla opitaan laskemaan ja käyttämään hyväksi todennäköisyyksiä, opitaan tilastotieteen taitoja mm tilastojen laatimista, kuvallista esitystä ja tutkimista erilaisten tunnuslukujen avulla.

Sisältö: Todennäköisyyslaskentaa, valintojen laskemista ja tilasto-oppia.              

 

Materiaali: Aalto, Kangasaho,; Lyhyt matikka, Tilastot ja todennäköisyys, (uusin painos), Sanoma Pro

 

MAB6 Matemaattisia malleja II

 

Kurssilla varmennetaan yhtälöiden ratkaisutaitoja, opiskellaan lineaarista optimointia, lukujonoja, erityisesti aritmeettista ja geometrista lukujonoa  ja ratkaistaan näiden avulla käytännön ongelmatilanteita.

Sisältö: Lineaariset yhtälöt, yhtälöparin ratkaiseminen, kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen, lineaarinen optimointi, aritmeettinen ja geometrinen lukujono.

 

Materiaali: Aalto, Kangasaho,; Lyhyt matikka, Matemaattisia malleja II, (uusin painos), Sanoma Pro

 

MAB7 Talousmatematiikka 

 

Kurssilla opitaan talouselämän käsitteitä ja valmiuksia oman talouden suunnitteluun. Kurssilla opiskellaan taitoja, joita voi hyödyntää esim. yrittäjyyden ja taloustiedon opiskelussa.

            

Materiaali: Aalto, Kangasaho,; Lyhyt matikka, Matematiikka ja talous, (uusin painos), Sanoma Pro

 

MAB8 Matemaattisia malleja III

 

Kurssilla opitaan apuneuvoja jaksollisten ilmiöiden matemaattiseen(mm muotoa f(x) = A sin (bx) olevien funktioiden kuvaajat) käsittelyyn. Määritellään mm trigonometrisiä funktioita yksikköympyrän avulla ja käsite radiaani. Ratkaistaan muotoa f(x) = a olevia yhtälöitä. Opitaan vektorin käsite ja vektoreiden peruslaskutoimituksien periaatteet sekä koordinaatiston vektoreiden komponenttiesitys ja skalaaritulo. Opitaan laskemaan vektoreiden välisiä kulmia sekä kaksi- että kolmiulotteisessa koordinaatistossa.

 

Materiaali: Aalto, Kangasaho: Lyhyt matikka, Matemaattisia malleja III, (uusin painos), Sanoma Pro

 

 

MAB9 Kertauskurssi 

 

Kurssilla annetaan hyvä pohja yo-tutkinnon matematiikan kokeen suorittamiseen.

Sisältö: Kurssilla kerrataan pakollisten kurssien oppimäärää oppikirjan harjoituksien avulla sisältäen myös aikaisempien vuosien yo-tehtäviä.

 

Materiaali: Aalto, Kangasaho,…; Lyhyt matikka, Kertaus, Sanoma Pro

 

 

MAB10 Abien lisäkertaus kurssi

 

Kurssilla lasketaan aikaisempien vuosien yo-tehtäviä ja kurssi tukee kertauskurssin (S MAB9) opiskelua.

 

Materiaali: Aikaisempien vuosien yo-tehtäviä, opettaja antaa materiaalin.

 

Halutessasi voit hankkia lyhyen matematiikan yo-tehtäviä -kokoelmakirjan, joita on tarjolla useilta eri kustantajilta.

 

MAANTIETO

 

Pakolliset kurssit:

 

GE1, Sininen planeetta

 

Kurssilla käsitellään niitä Maan olosuhteita, jotka mahdollistavat elämän esiintymisen taivaankappaleellamme. Selvitetään tapahtumia, jotka muuttavat maan pintaa, ilma- ja eliökehää.

 

Materiaali: Geos 1, Sininen planeetta. Sanoma Pro

                                                                 TAI E-kirjana

 

GE2, Yhteinen maailma

 

Opintokokonaisuuden keskeinen aihe on tarkastella ihmisen toimintaa rajallisella maapallolla. Mietitään esim. väestönkasvuun ja luonnonvarojen riittävyyteen  liittyviä kysymyksiä sekä ratkaisumahdollisuuksia.

 

Materiaali: Geos 2, Yhteinen maailma. Sanoma Pro

 

Syventävät kurssit:

 

GE3, Riskien maailma

 

Tavoitteena on tunnistaa luonnon, ihmisen toiminnan ja niiden yhteensovittamisen tuottamat ongelmat. Lisäksi käsitellään riskeihin varautumista ja mahdollisuuksia niiden torjumiseksi.

 

Materiaali: Geos 3: Haasteiden maailma. Sanoma Pro

                                                                 TAI E-kirjana

 

GE4, Aluetutkimus

 

Kurssilla perehdytään syvällisemmin karttoihin ja niiden tulkintaan. Tutustutaan paikkatietoaineistoihin ja opiskellaan myös muiden maantieteellisten tietolähteiden käyttöä.  Laaditaan omasta alueesta tutkielma. Ei sovellu itsenäisesti suoritettavaksi.

 

Materiaali: Geos 4, aluetutkimus, Sanoma Pro

 

 

BIOLOGIA

 

Pakolliset kurssit:

 

BI1, Eliömaailma

 

Kurssilla tutustutaan eliöihin ja elämän edellytyksiin. Tarkastellaan eliökunnan muuttumista evoluutiossa, sekä luonnon vuorovaikutussuhteita ja ekosysteemien monimuotoisuutta.

 

Materiaali: Lukion biologia, Eliömaailma. Otava

 

 

BI2, Solu ja perinnöllisyys

 

Aihepiirissä käsitellään solujen rakennetta ja toimintaa. Opitaan perinnöllisyyden perusperiaatteet ja miten ne vaikuttavat evoluutioon ja eliökuntaan. 

 

Materiaali: Lukion biologia 2, Eliömaailma, Solu ja perinnöllisyys, Otava

 

 

Syventävät kurssit:

 

BI3, Ympäristöekologia

 

Kurssin tarkoituksena on syventää ekologian tietoja luonnon monimuotoisuudesta, ympäristöongelmista sekä niiden ratkaisumahdollisuuksista. Lisäksi perehdytään Suomen luonnon erityispiirteisiin ja Kestävään tulevaisuuteen.

 

Materiaali: Lukion biologia, Ympäristöekologia Otava

 

 

BI4, Ihmisen biologia

 

Tarkastelun kohteena on ihmisen elimistö ja sen toiminta. Pohditaan miten perimä, ympäristö ja elintavat vaikuttavat terveyteen ja elämänkaareen.

 

Materiaali: Lukion biologia, Ihmisen biologia Otava

 

 

BI5, Bioteknologia

 

Syvennetään tietoja soluista ja perinnöllisyydestä (pohjana kurssit BI 1 ja BI 2). Tutustutaan jalostukseen, mikrobeihin sekä niihin liittyviin sovellutuksiin. Perehdytään geenitekniikan perusteisiin ja niistä syntyviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Ei sovellu itsenäisesti suoritettavaksi.

 

Materiaali: Lukion biologia, Bioteknologia, Otava

 

 

 

 

HISTORIA

 

Pakolliset kurssit:

 

HI1 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri

 

- ihmisen toimeentulon historiaa keräilytaloudesta nykypäivään
- kaikkien opiskeltava ensimmäisenä
- ei sovellu itsenäisesti opiskeltavaksi

 

Materiaali: Forum: Ihminen, ympäristö ja kulttuuri, Otava
 

HI2 Eurooppalainen ihminen

 

Euroopan kulttuurihistoriaa antiikista nykypäivään. Soveltuu huonosti itsenäisesti opiskeltavaksi

 

Materiaali: Forum: Eurooppalainen ihminen, Otava

HI3 Kansainväliset suhteet

 

- 1900-luvun kansainvälisen politiikan analysointia, jossa tapahtumia tarkastellaan ideologisen ja taloudellisen viitetaustan avulla
- soveltuu itsenäisesti opiskeltavaksi

 

Materiaali: Heikkonen, Ojakoski, Väisänen: Muutosten maailma 3, Sanoma Pro

 

HI4 Suomen historian käännekohtia

 

Suomen autonomian ja itsenäisyyden ajan käännekohtia. Soveltuu itsenäisesti opiskeltavaksi 

 

Materiaali: Forum 4: Suomen historian käännekohtia, Sanoma Pro
 

Syventävät kurssit:

 

HI5 Suomen historia esihistoriasta autonomian aikaan

 

Kyrönmaan historiassa esihistoriallinen aika ja Ruotsin vallan aika ovat sekä löytöjen että tapahtumien suhteen valtakunnallisestikin merkittäviä. Kurssilla perehdytään ajanjaksoon ottaen huomioon paikallishistorialliset näkökohdat. Kurssilla voidaan tehdä tutustumiskäyntejä alueen museoihin. Oppilaat voivat laatia kurssilla paikallishistoriaan liittyvän tutkielman, jolla voidaan korvata kurssin päättökuulustelu.

 

             Materiaali: Forum: Suomi esihistoriasta autonomian aikaan, Edita

 

HI6 Kulttuurit kohtaavat

 

Kurssilla tutustutaan eurooppalaisille vieraiden maanosien kulttuureihin ja niiden ajatustapoihin. Kurssin tavoitteena on tutkia seurauksia, joita on ollut eurooppalaisen kulttuurin yhteentörmäyksestä vieraisiin kulttuureihin. Tavoitteena on myös oppia ymmärtämään meille eksoottisten kulttuureiden ajatustapoja. Oppijat perehtyvät tarkemmin valitsemaansa kulttuurin alueeseen tekemällä aiheesta lyhyehkön multimediaesityksen tai tutkielman.

 

              Materiaali: Forum: Kulttuurien kohtaaminen, Otava

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit:

 

HI7 Kansainvälinen politiikka

 

 • toisen maailmansodan jälkeistä historiaa kansainvälisen politiikan valossa
   

Materiaali: Heikkonen, Ojakoski, Väisänen: Muutosten maailma 3, Sanoma Pro sekä
                    Forum 4: Suomen historian käännekohtia, Sanoma Pro

 

 

HI8 USA:n historiaa englannin kielellä

 

Kurssilla tutustutaan USA:n historiaan monipuolisia opetusmenetelmiä käyttäen esim. internet, kirjallisuus, elokuvat ja musiikki. Opetus tapahtuu englanninkielellä.

 

 

HI9 Historian kertauskurssi abiturienteille

 

Kurssin kesto ½ kurssia, kurssilla kerrataan lukion historian kurssit ylioppilaskirjoituksia varten

 

 

Käytettävät opetusmenetelmät

Historian opiskelun keskeinen piirre on kriittisyys sekä tietoon sinänsä että opiskeltavaan ilmiöön. Mahdollisuuksien mukaan tulisi oppijoille antaa mahdollisuus tutustua opiskelukohteesta saatavissa olevaan erilaiseen tietoon ja tutkimustuloksiin. Näiden pohjalta voidaan kehittää oppijoiden taitoja arvioida tietojen luotettavuutta ja havaita tietojen suhteellisuus. Opiskelussa käytetään mahdollisuuksien mukaan erilaisia materiaaleja kuten historian yleis- ja erikoisteoksia, arkistolähteitä, joukkotiedotuksen tekstejä ja ohjelmia sekä tietokantoja. Lähdeaineisto voi olla sekä suomenkielistä että vieraskielistä. Tämän lisäksi pyritään kehittämään oppilaiden kirjallisia ja suullisia valmiuksia tuottaa asiatekstiä, kirjoitelmia ja tutkielmia.

 

 

YHTEISKUNTAOPPI

 

Pakolliset kurssit:

 

YH1 Valtarakennelmat, valtio ja yksilö

 

Yhteiskuntaopin ainoa pakollinen kurssi. Ei sovellu itsenäisesti opiskeltavaksi.
- suomalaisen yhteiskunnan valtarakenteet ja kansalaisen vaikutusmahdollisuudet
 

Materiaali: Forum 1: Uusi yhteiskuntatieto, Otava

 

YH2 Taloustieto

 

Olennainen osa nykypäivän uutisista käsittelee sekä kansainvälistä että kotimaista talouselämää
- valveutuneelle eurooppalaiselle on tärkeää pystyä seuraamaan ja tulkitsemaan saamaansa tietoa talouselämästä
Kurssin tavoitteena on keskeisten perustietojen ja valmiuksien antaminen uutisaineiston jäsentämiselle ja omalle taloudelliselle päätöksenteolle sekä osoittaa, miten taloudellinen päätöksenteko ja toiminta vaikuttavat kansalaisen jokapäiväiseen elämään.

- soveltuu huonosti itsenäisesti opiskeltavaksi

 

Materiaali: Forum 2; Uusi taloustieto, Otava

 

Syventävät kurssit:

 

YH3 Lakitieto

 

- kansalaiset joutuvat pulmatilanteisiin, joissa on kysymys erilaisista oikeustoimista
- lainopilliset perustiedot ovat aikuistuvalle nuorelle tärkeitä, jotta hän selviää elämänsä eri tilanteissa
- käsitellään keskeisesti mm. perhelainsäädäntöä, perinnönjakoa, kuluttajansuojaa, työoikeutta ja rikoslainsäädäntöä
- kurssiin sisältyy opintokäynti mm. käräjäoikeuteen
- kurssikokeessa ratkaistaan yksinkertaisia oikeustapauksia
- soveltuu huonosti itsenäisesti opiskeltavaksi


Materiaali: Kivelä, Nordell: Jokaisen oikeustieto, Sanoma Pro

 

YH4 Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni

 

Kurssilla käsitellään Euroopan unionia ja sen toimintatapoja sekä eurooppalaisia kulttuureja ja yhteiskuntia.

 

Materiaali: Forum 4: Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni, Otava

 

YRITYSTALOUS

 

YT1 Yrittäjyyden perusteet

Keskeisenä sisältönä:

 • Yrittäjyys ajattelu- ja toimintatapana.
 • Yrittämisen edellytyksiä ja toimintamuotoja.
 • Oman alueen yrittäjyyteen tutustuminen yrityksiin tehtävien vierailujen kautta.

 

Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä kurssille osallistumisen ja tehdyn kurssipäiväkirjan perusteella.

 

 

 

YT2 Yrittäjyyden jatkokurssi

Keskeisenä sisältönä:

Kurssilla harjoitellaan työnhakua ja tutustutaan tarkemmin työelämän pelisääntöihin.

Kurssilla tehdään päivän kestävä vierailu lähialueen yritykseen, missä opiskelija pääsee tutustumaan tarkemmin kyseisen alan työtehtäviin ja mahdollisesti harjoittelemaan niitä itse.

Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä osallistumisen ja tehdyn kirjallisen työn perusteella.

 

YT3 Vuosi yrittäjänä

Keskeisenä sisältönä:

 • Oppilaat perustavat oman Nuori Yrittäjä – yrityksen ja oppivat yrittäjämäistä toimintaa. Yritystä pyöritetään lukuvuoden ajan keräten samalla rahaa leirikoulumatkaa varten. Tämä toiminta keskittyy koulutyöajan ulkopuolelle.
 • Kurssilla harjoitellaan budjetoinnin ja tilinpidon perusteita.

Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä osallistumisen perusteella.

 

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO

 

Pakolliset kurssit:

 

UE1 Uskonnon luonne ja merkitys

 

Kurssilla tutustutaan uskontoon ilmiönä ja siihen, miten se vaikuttaa yhteisöissä, yhteiskunnissa, kulttuureissa ja yksilöissä ja maailmankatsomuksen jäsentämisessä. Erityisesti tutustutaan Raamatun syntyyn, sisältöön ja kulttuurisiin vaikutuksiin.

 

Materiaali: Uusi Arkki 1, Edita

 

UE2 Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta

 

Kurssilla perehdytään kristinuskon historiaan ja nykypäivään sekä kirkon/kirkkojen merkitykseen historian eri vaiheissa.

 

Materiaali: Uusi Arkki 2, Edita

 

UE3 Ihmisen elämä ja etiikka

 

Kurssilla pohditaan ihmisen tärkeitä elämänkysymyksiä elämän tarkoituksesta, kuolemasta, kärsimyksestä yms. ja yksilö- ja yhteiskuntaeettisiä ongelmia eri näkökulmista, myös kristinuskon.

Kurssia ei suositella suoritettavaksi itsenäisesti, koska pohdinta ja eri näkökulmat edellyttävät vuorovaikutuksellista prosessia oppimiseen, joka toteutuu parhaiten lähiopetuksessa eli yhdessä muiden kanssa.

 

Materiaali: Uusi Arkki 3, Edita

      

 

Syventävät kurssit

 

UE4 Uskontojen maailmat

 

Kurssilla tutustutaan maailmanuskontojen ominaispiirteisiin, oppiin ja niiden vaikutukseen ajatteluun, kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Opiskeltavat uskonnot ovat hindulaisuus, buddhalaisuus, Kiinan ja Japanin uskonnot, juutalaisuus, islam ja varhaiskantaiset uskonnot.

 

UE5 Mihin suomalainen uskoo?

 

Kurssilla opiskellaan suomalaisen uskonnollisuuden historiaa ja pyritään ymmärtämään myös nykypäivän ilmiöitä ja uskonnollisten yhteisöjen merkitystä ja vaikutusta suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

 

 

PSYKOLOGIA

 

Pakollinen kurssi

 

PS1 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus

 

Kurssilla tutustutaan psykologiaan tieteenä ja sen soveltamiseen yhteiskunnan eri alueilla ja keskeisiin psykologian aihepiireihin ihmisen toiminnasta, kuten oppimiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen.

 

Materiaali: Vilkko-Riihelä, Laine: Mielen maailma, psykologian perustiedot, (uusin painos), Sanoma Pro

 

 

Syventävät kurssit       

 

PS2 Ihmisen psyykkinen kehitys

 

Kurssilla selvitellään yksilön psyykkisen kehityksen perustana olevia psykologisia, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä ja tutustutaan erilaisiin kehityspsykologisiin teorioihin ihmisen elämänkaaresta ja sen tutkimisesta.

 

Materiaali: Vilkko-Riihelä, Laine: Mielen maailma 2, kehityspsykologia, (uusin painos), Sanoma Pro

 

PS3 Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet

 

Kurssilla opiskellaan kognitiivisia prosesseja, kuten tarkkaavaisuutta, havaitsemista ja muistia ja hermoston toiminnan periaatteita ja niiden yhteyksiä kognitiivisiin toimintoihin.

 

Materiaali: Vilkko-Riihelä, Laine: Mielen maailma 3, ihminen ja tieto, (uusin painos), Sanoma Pro

 

 

PS4 Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta

 

Kurssilla perehdytään tietoisen ohjauksen ja tiedostamattomien tekijöiden vaikutuksiin ihmisen toiminnassa, motivaation ja emootioiden perusteorioihin ja niiden vaikutukseen yksilön ja yhteisön hyvinvointiin. Pohditaan myös taitavan ajattelun, älykkyyden, asiantuntijuuden ja luovuuden edellytyksiä ja kehittämismahdollisuuksia.

 

Materiaali: Vilkko-Riihelä, Laine: Mielen maailma 4, tunteet, motiivi ja taitava ajattelu, (uusin painos), Sanoma Pro

 

PS5 Persoonallisuus ja mielenterveys

 

Kurssilla tutustutaan persoonallisuuspsykologian keskeisiin käsitteisiin, tutkimiseen, määrittelyyn ja selittämiseen ja mielenterveyteen vaikuttaviin tekijöihin, mielenterveyshäiriöihin ja niiden hoitoon ja psyykkisen hyvinvoinnin edellytyksiin ja ylläpitämiseen.

 

Materiaali: Vilkko-Riihelä, Laine: Mielen maailma 5, persoonallisuus ja mielenterveys, (uusin painos), Sanoma Pro

 

 

Koulukohtainen syventävä kurssi

 

PS6 Sosiaalinen vuorovaikutus

 

Kurssilla perehdytään tarkemmin (PS1:n pohjalta) yksilön ja ryhmän toimintaan ja siihen, millaisia sosiaalipsykologisia lainalaisuuksia ja ilmiöitä sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyy.

Kurssi sisältää tehtäviä, pienimuotoisia tutkimuksia ja erilaisia harjoituksia, siksi kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti eikä kurssista pidetä koetta. Kurssi arvostellaan merkinnällä s (suoritettu) tai h (hylätty).     

  

FILOSOFIA

 

Pakollinen kurssi

 

FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun

 

Kurssilla tutustutaan filosofian peruskäsitteisiin ja –kysymyksiin filosofian keskeisten osa-alueiden avulla.

 

Materiaali: Hallamaa, Pihlström, Pulliainen: Filosofian odysseia, Edita

 

Syventävät kurssit

 

FI2 Filosofinen etiikka

 

Kurssilla perehdytään filosofisen etiikan tärkeimpiin ongelmiin, käsitteisiin ja teorioihin.

 

Materiaali: Hallamaa, Pihlström, Pulliainen: Etiikan odysseia, Edita

 

FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofia

 

Kurssilla tutustutaan tietoon ja tietämiseen filosofiassa, tieteessä ja arkielämässä ja todellisuuden perusrakenteen arviointiin filosofiassa, tieteessä ja katsomuksissa.

 

Materiaali: Hallamaa, Pihlström, Pulliainen: Tiedon odysseia, Edita

 

 

FI4 Yhteiskuntafilosofia

 

Kurssilla perehdytään yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin ja pohditaan yksilön ja yhteiskunnan välistä suhdetta sekä yhteiskunnallista ja poliittista toimintaa.

 

 

LIIKUNTA

 

Pakollisilla kursseilla syvennetään ja laajennetaan peruskoulussa opittuja taitoja ja tietoja sekä annetaan mahdollisuus tutustua uusiin lajeihin.

 

Lip1/Lit1      Taitoa ja kuntoa

 

Lip2/Lit2      Liikuntaa yhdessä ja erikseen

 

Syventävät kurssit

 

Kurssien tavoitteena on opiskelijalähtöisyyden korostuminen, yhteistoiminnallisuuden edistäminen ja koulun yhteishengen vahvistaminen. Syventävien kurssien sisältöjen tarkentaminen tapahtuu opiskelijoiden kanssa yhdessä.

 

 

LI3 Virkisty liikunnasta

 

Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Kurssi koostuu yhdestä tai useammasta liikuntamuodosta. Opettaja tarkentaa yhdessä opiskelijaryhmän kanssa kurssin sisällön.

 

LI4 Yhdessä liikkuen

 

Kurssin sisältönä ovat vanhat tanssit tai jokin muu yhdessä toteutettava liikunta.

Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisiä liikuntaharrastuksia. työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän yhteistoiminta.

 

LI5 Kuntoliikunta

 

Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan tehostaminen, oman kunnon kohottaminen ja seuraaminen sekä jatkuvan liikunnan harrastamisen merkityksen oivaltaminen. Opiskelijat laativat henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman kurssille, joka toteutetaan sekä itsenäisesti että ryhmässä. Opettaja tarkentaa sisällön yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.

 

Soveltava kurssi

 

Liikunnan lukiodiplomin suorittaminen on osoitus opiskelijan liikunnallisista kyvyistä, harrastuneisuudesta ja alasuuntautuneisuudesta. Diplomin saamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut vähintään viisi liikunnan kurssia. Diplomi suoritetaan koko lukion kestävänä seurantana.

 

Liikunnan lukiodiplomi koostuu seuraavista osa-alueista:

liikuntakykyisyys, erityisosaaminen, liikuntatiedot, yhteistyötaidot ja portfolio.

Liikunnan lukiodiplomista annetaan erillinen  todistus.

 

 

TERVEYSTIETO

 

TE1 Terveyden perusteet

 

Kurssilla tutustutaan kattavasti ihmisen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin, työ- ja toimintakykyyn, yleisiin kansamme sairauksiin sekä yhteiskunnan terveyspalveluihin ja yksilön terveyskäyttäytymiseen. Maailman terveyserot, seksuaaliterveys, ravitsemus, mielenterveys sekä terveystietojen erilaiset hankkimismenetelmät ovat myös keskeisiä sisältöjä kurssilla.

 

Materiaali: Terve 1, Sanoma Pro

 

 

Syventävät kurssit

 

TE2 Nuoret, terveys ja arkielämä

 

Kurssilla syvennetään pakollisen kurssin tavoitteita nuoren arkielämän terveystottumuksien ja selviytymisen keinojen osalta. Keskeisiä sisältöjä itsetuntemus, sosiaalisen tuen merkitys, kriisien kohtaaminen, riippuvuudet, päihteet sekä terveysongelmat niin yksilön, yhteiskunnan kuin globaalistakin  näkökulmasta.

 

Materiaali: Terve 2, Sanoma Pro

 

TE3 Terveys ja tutkimus

 

Kurssilla perehdytään pakollisen kurssin tavoitteita syventäen terveydenhuollon käytäntöihin, terveyspalveluiden tarjontaan sekä yksilön asemaan terveyden- ja sairaudenhoidossa. Työskentelyssä korostuvat terveystottumuksien arvioiminen, toiminnallisuus, tekemällä oppiminen sekä mahdolliset vierailukäynnit.

 

Materiaali: Terve 3, Sanoma Pro

 

KUVATAIDE

 

KU1 Minä, kuva ja kulttuuri

 

visuaaliset periaatteet ja ilmiöt, kuvan rakentamisen keinot, taide ilmiönä,

oma kuvailmaisu, piirtäminen, maalaaminen, kollaasi, kolmiulotteisuus, digi-kuva

 

KU2 Ympäristö, paikka, tila

 

muotoilu ja arkkitehtuuri peruskäsitteineen, ympäristön suunnittelu ja sen ideologia,

tila käsitteenä ja sen kokeminen eri tavoin, perspektiivi, väriperspektiivi,

piirustus, maalaus, muotoilu, pienoismallit, mallintaminen jne.

 

 

KU3 Media ja kuvien viesti

 

kuvailmaisu mediassa, sen tulkinta ja analysointi, kuvien käyttö eri viestintäympäristöissä oman ilmaisun välineenä, kuvajournalismi, mainos, viihdekuvat, sarjakuva, kotisivujen ja pelien kuvamaailma, elokuva ja video kuvakerronnan välineenä, kollaasi, atk, video, piirtäminen, maalaaminen

 

KU4 Taiteen kuvista omiin kuviin

 

kuvataiteen historiaa ja tulkintaa kuvin ja sanoin, kuvataiteen sisältö ja ilmaisutavat

taiteen tuntemus oman ilmaisun tukena, kuvan sisältö ja muoto – väri, sommittelu, valo, varjo, liike ja pinnan rakenne, harjoitustöitä, piirustus ja maalaus, luonnos kuvan perustana

 

 

KU5 Nykytaiteen työpaja

 

nykytaiteen ajankohtaiset ilmiöt ja tulkinta, visuaaliset merkitykset ympäristössä ja niiden käyttö omassa ilmaisussa, nykytaiteen keinot, prosessityöskentely, taiteilija itsenäisenä yrittäjänä

harjoitustöitä – piirustus ja maalaus

 

 

KU6 Lukiodiplomi

 

valtakunnalliset koeaiheet, osin itsenäinen, pohjaksi 4-kurssia, todistus jatkoa ajatellen

Kuvataiteen lukiodiplomista annetaan erillinen todistus

 

 

KU7 Taide ammattina

 

näyttelyn rakentaminen ja suunnittelu, gallerian suunnittelu, taiteen julkistaminen ja markkinointi katsaus taidekoulutukseen , taiteilija itsenäisenä yrittäjänä tai palkattuna työntekijänä

 

MUSIIKKI

 

MU1 Musiikki ja minä

 

- lauletaan, säestetään kitaralla ja mahdollisuuksien mukaan  muilla soittimilla

- tutustutaan länsimaiseen taidemusiikkiin

 

 

MU2 Moniääninen Suomi

 

- lauletaan ja soitetaan (paljon suomalaista musiikkia)

- tutustutaan pop/rock/viihdemusiikkiin (kaiken maalaiseen) 50-luvulta eteenpäin

 

 

MU3 Ovet auki musiikille

 

- bändisoitinten opettelua. - paljon laulua ja soittoa

 

MU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa

 

- tutustutaan näyttämö ja elokuvamusiikkiin. - paljon soittoa ja laulua

 

MU5 Musiikkiprojekti

 

- paljon laulua  ja soittoa. - mikäli valmistuu, niin jokin esitys

 

MU6 Diplomikurssi

 

Omatoimista työtä musiikkia enemmän harrastavalle ja vähintään neljä musiikinkurssia tehneelle. Musiikin lukiodiplomista annetaan erillinen todistus

 

 

MU7 Musiikin harrastuneisuuden kurssi

 

Kurssista saa suoritusmerkinnän, jos on laulanut koulun kuorossa vähintään kaksi vuotta tai suorittaa lukion aikana musiikkiopiston teorian tai säveltapailun 3/3 kurssitutkinnon tai vastaavan: tai suorittaa musiikkiopistossa jonkin soittimen 2/3 kurssitutkinnon tai vastaavan. Arvosteluna vain suoritusmerkintä.
 

 

TEKSTIILITYÖ

 

Tekstiilityön tavoitteena on kehittää konkreettisen toiminnan avulla luovuutta ja ongelmaratkaisukykyä, harjaannuttaa havaintokykyä ja esteettistä tajua sekä tarjota käsillä tekemisen tuomaa mielihyvää. Tekstiilityötä voi suorittaa 4 kurssia, kaikilla kursseilla työskentelystä laaditaan portfolio.

 

TS1 Tekstiilityö

 

Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan vaatteita tai sisustustekstiilejä muodikkaista materiaaleista erilaisilla perustekniikoilla.

 

TS2 Vaatetus

 

Kurssilla valmistetaan vaatteita erilaisilla tekniikoilla. Tekemisessä korostuu oppilaan itsenäinen työskentelyprosessi. Kurssilla voi valmistaa vanhojenpäivän puvun.

 

 

 

TS3 Tekstiilityö

 

Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan tekstiilitöitä erilaisilla tekniikoilla. Kokeillaan esim. kankaanmaalaamista, huovuttamista tai solmeilua.

 

TS4 Diplomikurssi

 

Kurssilla suoritetaan lukiodiplomi, opetushallituksen ohjeiden mukaisesti.

 

Arvioinnissa otetaan huomioon idean tuottaminen ja kehittely, suunnitelman omaperäisyys, tuotteen toimivuus ja laatu, tehtyjen ratkaisujen perustelut, tekniikka- ja materiaalitaju, sekä tuotteen ja portfolion esteettinen kokonaisvaikutelma.

Tekstiilityö arvioidaan suoritusmerkinnällä hyväksytty/hylätty. Mikäli oppilas haluaa, hän saa myös numeroarvostelun 4-10.

 

TIETOTEKNIIKKA

 

Tietotekniikan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tietotekniset perusvalmiudet selviytyäkseen teknistyvässä yhteiskunnassa, osaa käyttää tietotekniikkaa hyväkseen esitysten ja esitelmien tekoon ja osaa hyödyntää tietotekniikkaa viestintään ja tiedonhankintaan.

 

Arviointi: Kurssit AT1, AT2 ja AT5 arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kurssit AT3, AT4 arvioidaan numeroin.

 

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

 

1. Tietotekniikka lukio-opinnoissa (AT1)

 

Kurssin suorittamista suositellaan kaikille lukion aloittaville opiskelijoille.

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii käyttämään lukio-opiskelussa vaadittavia palveluita, tutustuu käyttämäänsä tietokoneeseen ja oppii käynnistämään sen sähköisen koejärjestelmän vaatimaan tilaan sekä oppii laatimaan selkeitä julkaisukelpoisia esityksiä tekstinkäsittely- ja esitysgrafiikkaohjelmilla sekä osaa liittää niihin taulukkolaskentaohjelmilla tehtyjä kaavioita

 

Tutustutaan ainakin seuraaviin lukion käyttämiin palveluihin: Wilma, Office365 – pilvi-palvelu, Moodle ja YTL:n sähköinen kurssikoejärjestelmä Abitti.

Laitetaan alulle 10-sormijärjestelmän itseopiskelu.

 

Aihekokonaisuuksista toteutuvat erityisesti Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, Teknologia ja yhteiskunta sekä viestintä- ja mediaosaaminen.

 

 

2. Internetin perusteet (AT2)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu internetin hakupalveluihin, oppii kommunikoimaan internetin välityksellä, oppii laatimaan kotisivut html-kielellä ja laittamaan ne näkyviin Internetiin ja tutustuu digitaalikameraan ja kuvankäsittelyohjelmaan.

KESKEISET SISÄLLÖT:

 

 • hakupalveluiden käyttö
 • sähköposti ja muut viestintäkanavat
 • html-kielen perusteet
 • kuvien ottaminen digitaalikameralla
 • otettujen kuvien muokkaaminen kuvankäsittelyohjelmalla

 

Aihekokonaisuuksista toteutuvat erityisesti Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, Teknologia ja yhteiskunta sekä viestintä- ja mediaosaaminen.

 

3. Internetohjelmointi (AT3)

 

Kurssille osallistuminen edellyttää AT2 – kurssin käymistä tai vastaavia tietoja

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää html-kielen osaamistaan sekä

tutustuu mahdollisuuksiin lisätä interaktiivisuutta kotisivuihin .

 

KESKEISET SISÄLLÖT

 

 • html-kielen kehittyneemmät käskyt
 • css
 • JavaScriptin alkeet
 • PHP:n alkeet

 

Aihekokonaisuuksista toteutuvat erityisesti Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, Teknologia ja yhteiskunta sekä viestintä- ja mediaosaaminen.

 

4. Ohjelmointi (AT4)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu tietokoneen ohjelmointiin, oppii ohjelmien perusrakenteet sekä oppii laatimaan yksinkertaisia ohjelmia.

 

KESKEISET SISÄLLÖT

 

 • muuttujat
 • peräkkäisyys
 • ehdollisuus
 • toistot

 

Aihekokonaisuuksista toteutuu erityisesti Teknologia ja yhteiskunta.

 

5. Sujuva kirjoittaminen tietokoneella (AT5)

 

Kurssi suoritetaan itseopiskeluna koululta saadun TypingMaster – opetusohjelman (tai vastaava) avulla. Kurssin suorittaminen hyväksytysti edellyttää näyttökokeessa suoritettua vähintään 200 mrk/min nettonopeutta, tarkkuudella > 90 %

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kykenee kirjoittamaan 10-sormijärjestelmän avulla nopeasti ja virheettömästi.

 

Aihekokonaisuuksista toteutuu erityisesti Teknologia ja yhteiskunta.

 

OPPILAANOHJAUS

 

Op1 Oppien osaavaksi

 

Perehtymisjakso
Perehtymisjakson tavoitteena on perehdyttää oppilas lukio-opintoihin, lukioon opiskeluympäristönä sekä opiskelutekniikkaan painottaen yritteliäisyyttä ja omaa vastuuta.

Jatko-opinnot
Perehtymisjakson aikana oppilaalle muodostuu kuva Suomen korkeakoulujärjestelmästä; yliopistot, ammattikorkeakoulut, toisen asteen ylioppilaspohjaisesta koulutuksesta, opiske-lusta ulkomailla sekä lisäksi oppilaalle annetaan mahdollisuus perehtyä opiskelija valin-toihin, pääsykokeisiin ja pääsymahdollisuuksiin.
 

Ylioppilastutkinto
Perehtymisjakson aikana perehdytään ylioppilastutkinnon rakenteeseen, käytännön menettelyihin ja valintoihin sekä valmistautumiseen kirjoituksiin.

 

Materiaali: Futurix Jatko-opinto-opas ja lukion opinto-ohjauskurssi 2015-2018

 

 

Op2 Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta 

 

Kurssin aikana opiskelija syventää ja laajentaa opiskelu- ja työelämätietouttaan tutustumalla eri oppilaitoksiin ja ammatteihin. Kurssin tavoitteena on tukea ja auttaa opiskelijaa jatko-opintojen sekä tulevaisuuden suunnittelussa. Tämä toteutetaan yksilöllisestä lähtökohdista opiskelijan kiinnostuksia ja taitoanalyysiä hyödyntäen. Kurssi soveltuu parhaiten lukion toisen tai kolmannen vuoden opiskelijalle.

 

Kurssiin voi sisältyä erilaisia suoritustapoja lähtien opiskelijan yksilöllisistä lähtökohdista myös pienryhmänä jos opiskelijoiden tavoitteet ovat samansuuntaiset.

 

Kurssiin kuuluu osana työelämään, työvoimapalveluihin, eri asteiden oppilaitoksiin, mahdollisesti koulun ohjaustoimintaan osallistumista.

 

Arvioinnin pohjana on opiskelijan laatima portfolio.

 

 

AH1 OPISKELIJAN ARJENHALLINTA

 

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle lukioajan jälkeisestä itsenäisessä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.

 

 

Kurssin sisältö:

 • kurssilla keskitytään arjenhallintataitojen harjoittelemiseen sekä teoreettisesti että käytännön työskentelynä
 • ruoanvalmistuksessa pääpaino on ravitsemuksellisesti täysipainoisten aterioiden valmistamisessa opiskelijan taloudelliset resurssit huomioiden
 • käytännön ruoanvalmistuksen lisäksi kurssilla tehdään laskelmia ja hintavertailuja muun muassa itse tehdyn ruoan ja valmisaterian hinnan välillä
 • ruoanvalmistus ja siihen liittyvät asiat kattavat 2/3 kurssista
 • 1/3 kurssista koostuu itsenäisessä elämässä tarvittavien tietojen vahvistamisesta

aiheina: opiskelujen aloittaminen, opintotuet, raha-asioiden ja asuntoasioiden hoitaminen, yms. Apuna käytetään erilaisia alan asiantuntijoita (pankki, Kela, Etsivä nuorisotyö, TE -toimisto, työsuojelupiiri jne.)

Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.

 

 

URHEILUVALMENNUS 1 (UL1)

Kurssin sisältö:

Perehdytään fyysisiä ominaisuuksia kehittäviin monipuolisiin harjoitteluihin sekä teoriassa että erityisesti käytännössä (voima, nopeus, kestävyys, liikkuvuus). Tarpeen mukaan esimerkiksi testaustoiminta sekä muut harjoittelun tukemiseen liittyvät sisällöt.

Arvostelu kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.

 

URHEILUVALMENNUS 2 (UL2)

Kurssin sisältö:

Perehdytään fyysisiä ominaisuuksia kehittäviin monipuolisiin harjoitteluihin sekä teoriassa että erityisesti käytännössä (voima, nopeus, kestävyys, liikkuvuus). Tarpeen mukaan esimerkiksi testaustoiminta sekä muut harjoittelun tukemiseen liittyvät sisällöt.

Arvostelu: Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.

 

URHEILUVALMENNUS 3 (UL3)

Kurssin sisältö:

Perehdytään fyysisiä ominaisuuksia kehittäviin monipuolisiin harjoitteluihin sekä teoriassa että erityisesti käytännössä (voima, nopeus, kestävyys, liikkuvuus). Tarpeen mukaan esimerkiksi testaustoiminta sekä muut harjoittelun tukemiseen liittyvät sisällöt.

 

Arvostelu: Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.

 

URHEILUVALMENNUS 4 (UL4)

Kurssin sisältö:

Perehdytään fyysisiä ominaisuuksia kehittäviin monipuolisiin harjoitteluihin sekä teoriassa että erityisesti käytännössä (voima, nopeus, kestävyys, liikkuvuus). Tarpeen mukaan esimerkiksi testaustoiminta sekä muut harjoittelun tukemiseen liittyvät sisällöt.

Arvostelu: Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.

 

 

URHEILUVALMENNUS 5 (UL5)

Kurssin sisältö:

Perehdytään fyysisiä ominaisuuksia kehittäviin monipuolisiin harjoitteluihin sekä teoriassa että erityisesti käytännössä (voima, nopeus, kestävyys, liikkuvuus). Tarpeen mukaan esimerkiksi testaustoiminta sekä muut harjoittelun tukemiseen liittyvät sisällöt.

 

Arvostelu: Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.

 

URHEILUVALMENNUS 6 (UL6)

Kurssin sisältö:

Perehdytään fyysisiä ominaisuuksia kehittäviin monipuolisiin harjoitteluihin sekä teoriassa että erityisesti käytännössä (voima, nopeus, kestävyys, liikkuvuus). Tarpeen mukaan esimerkiksi testaustoiminta sekä muut harjoittelun tukemiseen liittyvät sisällöt.

Arvostelu: Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.

 

URHEILUVALMENNUS 7 (UL7)

Kurssin sisältö:

Perehdytään fyysisiä ominaisuuksia kehittäviin monipuolisiin harjoitteluihin sekä teoriassa että erityisesti käytännössä (voima, nopeus, kestävyys, liikkuvuus). Tarpeen mukaan esimerkiksi testaustoiminta sekä muut harjoittelun tukemiseen liittyvät sisällöt.

Arvostelu: Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.

 

URHEILUVALMENNUS 8 (UL8)

Kurssin sisältö:

Perehdytään fyysisiä ominaisuuksia kehittäviin monipuolisiin harjoitteluihin sekä teoriassa että erityisesti käytännössä (voima, nopeus, kestävyys, liikkuvuus). Tarpeen mukaan esimerkiksi testaustoiminta sekä muut harjoittelun tukemiseen liittyvät sisällöt.

Arvostelu: Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.

 

URHEILUVALMENNUS 9 (UL9)

Kurssin sisältö:

Perehdytään fyysisiä ominaisuuksia kehittäviin monipuolisiin harjoitteluihin sekä teoriassa että erityisesti käytännössä (voima, nopeus, kestävyys, liikkuvuus). Tarpeen mukaan esimerkiksi testaustoiminta sekä muut harjoittelun tukemiseen liittyvät sisällöt.

Arvostelu: Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.

 

URHEILUVALMENNUS 10 (UL10)

Kurssin sisältö:

Perehdytään fyysisiä ominaisuuksia kehittäviin monipuolisiin harjoitteluihin sekä teoriassa että erityisesti käytännössä (voima, nopeus, kestävyys, liikkuvuus). Tarpeen mukaan esimerkiksi testaustoiminta sekä muut harjoittelun tukemiseen liittyvät sisällöt.

Arvostelu: Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.

 

URHEILUVALMENNUS 11 (UL11)

Kurssin sisältö:

Perehdytään fyysisiä ominaisuuksia kehittäviin monipuolisiin harjoitteluihin sekä teoriassa että erityisesti käytännössä (voima, nopeus, kestävyys, liikkuvuus). Tarpeen mukaan esimerkiksi testaustoiminta sekä muut harjoittelun tukemiseen liittyvät sisällöt.

Arvostelu: Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.

 

URHEILUVALMENNUKSEN LEIRIKURSSI (UL12)

Kurssin sisältö:

Toteutetaan opiskelijoille harjoitusleiri tai -leirejä, joiden avulla pyritään tekemään sellaisia urheilijana kehittymiseen liittyviä harjoitteita, testejä tai teoriaopetusta, joita ei ole mahdollista tehdä tavanomaisilla urheilulinjan kursseilla tavanomaisessa opetusympäristössä, esimerkiksi leirit urheiluopistoilla. Toteutetaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan 1-2 kertaa kolmen vuoden periodin aikana.

Arvostelu: Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.

 

URHEILUVALMENNUKSEN LEIRIKURSSI (UL13)

Kurssin sisältö:

Toteutetaan opiskelijoille harjoitusleiri tai -leirejä, joiden avulla pyritään tekemään sellaisia urheilijana kehittymiseen liittyviä harjoitteita, testejä tai teoriaopetusta, joita ei ole mahdollista tehdä tavanomaisilla urheilulinjan kursseilla tavanomaisessa opetusympäristössä, esimerkiksi leirit urheiluopistoilla. Toteutetaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan 1-2 kertaa kolmen vuoden periodin aikana.

Arvostelu: Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.

 

 

 

 

Kyrönmaan lukio | Kyrööntie 15, 61500 ISOKYRÖ | Puh. Opettajanhuone (06) 470 1236 | koulukeskus@isokyro.fi
Powered by WebUpdate