1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   

Kyrönmaan lukion kurssit

Lukiossa on kolmenlaisia (3) kursseja. Osa kursseista on kaikille pakollisia. Näitä on valinnoistasi riippuen 47-51. Valtakunnalliset syventävät kurssit täydentävät pakollisten kurssien aikana opittua ja ylioppilaskirjoitustehtävät pohjautuvat pakollisten ja syventävien kurssien tietoihin. Syventäviä kursseja on opiskeltava lukion aikana vähintään 10. Soveltavat kurssit ovat koulukohtaisia esim. kertauskursseja tai oppiainerajat ylittäviä. 
Saadaksesi lukion päättötodistuksen sinun on suoritettava 75 kurssia. Yksi kurssi vastaa 38 tunnin opetusta.
 

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Pakolliset kurssit: 

Ai1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus
Ai2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä
Ai3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
Ai4 Tekstit ja vaikuttaminen
Ai5 Teksti tyyli ja konteksti
Ai6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti
 

Syventävät kurssit:

Ai7 Puheviestintää pitkin ja poikin
Kurssin aikana käydään niin teoriassa kuin ennen kaikkea käytännössä läpi erilaisia puheviestintä-tilanteita. Tarkastellaan suomalaista puhekulttuuria ja 
nonverbaliikkaa. Erityisesti harjoitetaan vuorovaikutus- ja ryhmäviestintätaitoja sekä hahmotellaan omaa viestijäkuvaa. Opetus perustuu pääasiassa ryhmissä työskentelyyn. Kurssia ei voi suorittaa osallistumatta opetukseen.
 
Ai8 Tekstitaitojen syventäminen
Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan analysoida ja tuottaa tekstejä. Kurssilla kootaan yhteen tekstianalyysissa tarvittavia käsitteitä ja toisaalta 
harjoitellaan oman tekstin rakentamista. Kurssi valmentaa erityisesti ylioppilaskirjoitusten äidinkielen tekstitaitojen kokeeseen. 
 
Ai9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri
Kurssilla perehdytään kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, median ajankohtaisaiheisiin ja nykykirjallisuuteen. Kriittinen ja kulttuurinen lukutaito syvenee, ajattelutaito kehittyy ja kirjallinen ilmaisu kypsyy kohti lukion päättötason vaatimuksia. Kurssi valmentaa erityisesti ylioppilaskirjoi-tusten äidinkielen esseekokeeseen. 
 

Soveltavat kurssit:

Ai10 Ilmaisutaito I
Kurssin tavoitteena on kehittää omaa ilmaisua ja kartuttaa esiintymistaitoja. Opiskelu perustuu monipuolisiin ilmaisuharjoituksiin; harjoitellaan rentoutumista, hengitystekniikkaa, äänenkäyttöä, aistihavainnointia, nonverbaalista ilmaisua. Työskentely on ryhmäkeskeistä. Kurssia ei voi suorittaa osallistumatta opetukseen. 
 
Ai11 Ilmaisutaito II
Kurssin tavoitteena on ilmaisun edelleen kehittäminen ja soveltaminen esiintymistilanteisiin. Kurssin aikana tehdään yksi tai useampi esitysprojekti. 
 
AI12 Luova kirjoittaminen
Kurssin tavoitteena on kehittää luovan kirjoittamisen taitoja ja syventää kaunokirjallisuuden tuntemusta. Kurssilla perehdytään proosa- ja runotekstien kirjoittamisen keinoihin ja kirjoitetaan erilaisia kaunokirjallisia tekstejä opiskelijoiden toiveiden ja suuntautumisen mukaan. Kauno-kirjallisia tekstejä analysoidaan ja arvioidaan. 
 

RUOTSI

Pakolliset kurssit

RUB1 Koulu ja vapaa-aika
RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa
RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa
RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen
RUB5 Elinympäristömme
 

Syventävät kurssit

RUB6 Puhu ja ymmärrä paremmin
Kurssilla harjoitetaan ja vankennetaan viestintätaitoja sekä suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Kurssi valmentaa ylioppilaskirjoitusten viestinnällisiin tehtäviin. Kurssi arvostellaan käyttäen asteikkoa 4-10. Kurssiin kuuluu OPH:n suullisen kielitaidon koe, josta saat erillisen todistuksen liitettäväksi päättötodistukseen. Kurssia suositellaan suoritettavaksi toisena opiskeluvuotena.
 
RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen
Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta. Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä entistä vaativamman kieliaineksen avulla. Kieliopin kertauksella ja syventämisellä on myös keskeinen sija kurssilla.

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

RUB8 Orientoiva kurssi (½ kurssi)
Tavoitteena on valmentaa ruotsin kielen opiskeluun lukiossa. Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan peruskoulussa opittuja ruotsin kielen keskeisiä rakenteita, laajennetaan opiskelijan sanavarastoa sekä harjoitetaan kuullun ja luetun ymmärtämistaitoja.
 
RUB9 Mera, mera 
Ylioppilaskirjoituksiin valmistava kurssi. Kurssilla syvennetään kaikkia kielitaidon osa-alueita. Kurssilla jatketaan keskeisimpien kielioppirakenteiden kertausta. Lisäksi harjoitellaan kuullun ymmärtämistä, luetunymmärtämistä, laajennetaan sanastoa sekä kirjoitetaan kirjoitelmia. Opetuksen painopisteitä voidaan muuttaa ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.
 
RUB10 Abikurssi (½ kurssi)
Kurssin peruslähtökohtana on monipuolinen harjoittelu ylioppilaskirjoituksia varten. Tavoitteena on kielitaidon eri osa-alueiden vahvistaminen sekä oppilaan perehdyttäminen ylioppilastehtäviin. Kuullun ja luetun ymmärtämistä kehitetään, kielioppisääntöjä kerrataan ja sanastoa laajennetaan tekemällä ylioppilastutkintotasoisia tehtäviä sekä aikaisempia ylioppilaskokeita.
 

ENGLANTI  ( Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä A1)

Pakolliset kurssit

En 1 Nuori ja hänen maailmansa
En 2 Viestintä ja vapaa-aika
En 3 Opiskelu ja työ
En 4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
En 5 Kulttuuri
En 6 Tiede, talous ja tekniikka
 

Syventävät kurssit

En 7 Luonto ja kestävä kehitys
Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Kurssilla vankennetaan lukemis- ja kuuntelustrategioita sekä rakenteiden hallintaa. Kurssilla hiotaan kirjallisen tuotoksen eri alueita.
 
En 8 Puhu ja ymmärrä paremmin
Kurssi on suullisen kielitaidon kurssi, jossa harjoitellaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Aiheina on ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan erilaisten vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla.Kurssi arvostellaan käyttäen asteikkoa 4-10. Kurssiin kuuluu suullisen kielitaidon koe(Opetushallituksen tuottama), joka arvostellaan myös käyttäen asteikkoa  4-10. Kurssin kokonaisarvosana muodostuu suullisesta kokeesta saadusta arvosanasta sekä muista kurssien aikaisista näytöistä. Suullisen kielitaidon kokeesta saat erillisen todistuksen päättötodistuksen liitteenä. 

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

En 9 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen
Aihealueita ovat yhteismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet. Kurssilla painotetaan kaikkia kielitaidon osa-alueita ja harjoitellaan ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia taitoja. Kurssi arvostellaan asteikolla 4-10. Kurssiarvosanaa ei lasketa suoraan mukaan oppiaineen keskiarvoon päättötodistuksessa, mutta sen suorittaminen vaikuttaa nostavasti päättötodistuksen arvosanaan. 
 
En 10 Kertauskurssi (0,5 kurssia)
Kurssilla vahvistetaan keskeisten rakenteiden hallintaa, tehostetaan tekstin ja kuullun ymmärtämistä ja harjoitellaan ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä. Kurssi suositellaan suoritettavaksi kolmantena opiskeluvuotena. Kurssi vaatii aktiivista osallistumista oppitunnille ja arvostellaan suoritus-merkinnällä. Kurssilla käytettävästä materiaalista sovitaan yhdessä.
 

SAKSAN KIELI B2- ja B3-oppimäärät

Kaikki kurssit ovat syventäviä ja valinnaisia.

 

B2 – SAKSA

Sp1 Vapaa-aika ja harrastukset
Kurssilla käsitellään nuorten jokapäiväistä elämää, kiinnostuksen kohteita, vapaa-ajan viettoa ja harrastuksia.  Perusopetuksessa opittua vahvistetaan, painotetaan erityisesti puheen ymmärtämistä ja puhumista.
 
Sp2 Meillä ja muualla
Kurssin aikana opitaan kertomaan omasta kotimaasta ja saksankielisistä maista.  Perehdytään jonkin verran ko. maiden maantieteeseen, historiaan, nähtävyyksiin ja lomanvietto mahdollisuuksiin.  puheen ymmärtämisen ja puhumisen sekä perusrakenteiden laajentamisen lisäksi harjoitellaan jo hieman kirjoittamista pienten viestinnällisten tehtävien avulla.
 
Sp3 Ennen ja nyt
Elämä ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta kuuluvat kurssin aihepiiriin, esim. terveys ja hyvinvointi.  Kurssilla opitaan suullisesti ilmaisemaan mielipiteitä ja kirjoitustaito paranee viestinnällisten tehtävien avulla.
 
Sp4 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat
Kurssilla käsitellään koulunkäyntiä, opiskelua, työelämää ja nuorten tulevaisuudensuunnitelmia.  Aiheita työstetään sekä suullisesti että kirjallisesti.  Kurssin tekstit ovat entistä autenttisempia ja harjaannuttavat monipuoliseen ymmärtävään lukemiseen.  Arvioinnissa otetaan nyt huomioon suullisen ohella entistä enemmän myös luetun ymmärtäminen ja kirjallinen tuottaminen.
 
Sp5 Kulttuuri
Saksankielisten maiden kulttuurien monimuotoisuus, esim. kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu kuuluu kurssin aihepiiriin. Opitaan ilmaisemaan omia mieltymyksiä ja kartutetaan ko. aiheita koskevaa sanavarastoa.  Kielitaidon kaikkia osa-alueita pyritään harjoittamaan.
 
Sp6 Yhteinen maapallomme
Kurssilla käsitellään tekstejä, jotka liittyvät oman maan ja saksankielisten maiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen.  Tutustutaan nuorten näkökulmasta politiikkaan, esim. EU, maailmankatsomuksellisiin kysymyksiin ja opitaan kertomaan omasta vakaumuksesta.  Arvioinnissa painotetaan tasapuolisesti kaikkia kielitaidon osa-alueita.
 
Sp7 Tiede ja tekniikka
Kurssilla perehdytään teksteihin, jotka käsittelevät tieteen ja tekniikan aikaansaannoksia ja niiden merkitystä jokapäiväisessä elämässä.  Tutustutaan saksankielisten maiden huomattavimpiin tiedemiehiin .  Erityisesti kirjallinen viestintä painottuu kurssin aikana.
 
Sp8 Luonto ja kestävä kehitys
Kurssin aiheina luonto ja sen ilmiöt.  Opitaan ilmaisemaan mielipiteitä esim. ympäristöhaitoista, luonnon-ja eläintensuojelusta sekä suullisesti että kirjallisesti. Kurssi on myös yo-kirjoituksiin valmentava kurssi, jolloin erityisesti perehdytään eri yo-tehtävätyyppeihin.  Harjoitellaan erityyppisiä kuullun ja kirjallisen osan tehtäviä ja kerrataan kieliopin ja sanaston ongelmakohtia. Kurssikoe on yo-kokeen omainen, jolloin mitataan laaja-alaisempaa kielen hallintaa. 
 

B3 – SAKSA

 
Sl1 Hyvää päivää, hauska tutustua
Kurssilla opitaan saksan kielen ääntäminen ja opetellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, esim. tervehdykset, hyvästely, esittäytyminen ja tutustuminen. Aihepiirit kattavat perheen ja lähimmät ihmissuhteet.  Opitaan selviämään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Aktiivisen suullisen tuntityöskentelyn osuus arvioinnissa merkittävä kurssikokeen lisäksi..
 
Sl2 Näin asiat hoituvat
Kurssin aiheet käsittelevät sukua, ystäviä ja muita ihmissuhteita sekä elämän arkirutiineja.  Harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa, esim. ostoksilla.  Puheen ymmärtäminen ja puhuminen painottuvat kurssilla, mutta laaditaan myös lyhyitä kirjallisia viestejä.
 
Sl3 Vapaa-aika ja harrastukset
Kurssin aiheet koskevat nuorten jokapäiväistä elämää, kiinnostuksen kohteita, vapaa-ajan viettoa ja harrastuksia.  Opitaan kertomaan mieltymyksistä ja harrastuksista lähinnä suullisesti.  Kielen perusrakenteiden tuntemusta laajennetaan.
 
Sl4 Meillä ja muualla
Kurssilla tutustutaan oman maan ja saksankielisten maiden maantieteeseen, historiaan, nähtävyyksiin ja lomanviettomahdollisuuksiin.  Suullista ilmaisua kehitetään matkustamiseen liittyvissä tilanteissa.  Puheen ymmärtämisen ja puhumisen ohella opetellaan jo hieman kirjoitustaitoa esim. pienten viestien avulla.
 
Sl5 Ennen ja nyt 
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt yksilön ja yhteiskunnan kannalta.  Pyritään hiomaan ja kehittämään kirjallista ilmaisua puheviestinnän ja perusrakenteiden opettelun ohella.  Tekstin- ja kuullunymmärtämisessä harjoitutetaan laajempien kokonaisuuksien ymmärtämistä.
 
Sl6 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat
Kurssin aiheet ja tilanteet liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.  Kurssilla perehdytään monipuolisempiin rakenteisiin.  Kaikki kielitaidon osa-alueet otetaan huomioon arvioinnissa.
 
Sl7 Kulttuuri
Kurssilla käsitellään saksankielisten maiden kulttuuria,  kuvataidetta, kirjallisuutta, musiikkia, elokuvaa, teatteria ja urheilua  sekä sen moninaisuutta. Opitaan kertomaan omista mieltymyksistä kulttuurin alalla sekä suullisesti että kirjallisesti.  Aihepiirien kautta pyritään kartuttamaan sanavarastoa huomattavasti.
 
Sl8 Yhteinen maapallomme
Oman maan ja saksankielisten maiden yhteiskuntien toiminta sekä maapallon nykytila ja tulevaisuuden näkymät ovat kurssin aiheita.  Painotetaan erityisesti tekstin ymmärtämistä. Suullisesti ja kirjallisesti opitaan kertomaan omasta vakaumuksesta ja pohditaan maailmankatsomuksellisia kysymyksiä. Kaikki kielitaidon osa-alueet painottuvat arvioinnissa tasapuolisesti..
 

B2-KIELI: RANSKA

Kaikki kurssit ovat syventiä ja valinnaisia:

 
1. Vapaa-aika ja harrastukset (Temps libre et passe-temps)
Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. 
 
2. Meillä ja muualla (Chez nous et ailleurs)
Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.
 
4.Ennen ja nyt (Aujourd`hui et avant)
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.
 
4. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (Etudes et projets d`avenir)
Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.
 
5. Tiede ja tekniikka (Science et technique)
Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.
 
6. Luonto ja kestävä kehitys (Nature et développement à long terme)
Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. 
 
7. Kulttuuri (Culture)
Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri ja urheilu. Kursilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia osa-alueita.
 
8. Yhteinen maapallomme (Notre monde à tous)
Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kielitaidon kaikkia osa-alueita harjoitetaan, mutta kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti.
 

B3-KIELI: RANSKA

Kaikki kurssit syventäviä ja valinnaisia.

 
1. Hyvää päivää, hauska tutustua (Bonjour! Enchanté!)
Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää.  
 
2. Näin asiat hoituvat (Affaires réglées)
Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esim. pankki-, posti-, lääkäri-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista.
 
3. Vapaa-aika ja harrastukset (Temps libre et passe-temps)
Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta.
 
4. Meillä ja muualla (Chez nous et ailleurs)
Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. 
 
5. Ennen ja nyt (Aujourd`hui et avant)
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.
 
6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (Etudes et projets d`avenir)
Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. 
 
7. Kulttuuri (Culture)
Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdemaiden kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita.
 
8. Yhteinen maapallomme (Notre monde à tous)
Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti.
 

VENÄJÄN KIELI

 
1.  Kurssi
Kurssilla opitaan kyrilliset aakkoset, niiden kirjoittaminen ja ääntäminen sekä venäjän kielen intonaatio. Opetellaan esittäytymään ja kertomaan omasta itsestä. Tutustutaan Venäjän maantieteeseen ja kulttuuriin, erityisesti Pietariin. Arvioinnissa painottuu tuntityöskentely ja  suullinen ilmaisu kurssikokeen ohella.
 
2. Kurssi
Kurssin aikana opitaan kertomaan matkustelusta ja kokemuksista eri paikoissa.  Tavallisimmat termit julkisista liikennevälineistä ja niissä liikkumisesta tulevat tutuiksi kurssin aikana.  Opitaan asioimaan ravintolassa ja keskustelemaan ruuista ja juomista.  Perehdytään myös venäläiseen nimijärjestelmään ja opitaan kertomaan tavallisimmista ammateista.  Arviointi tapahtuu tuntityöskentelyn ja kurssikokeen perusteella.
 
Venäjän kieltä voit opiskella lisää etäopetuksen kautta.
 

ITALIAN KIELI

 
Italian kurssien tavoitteena on tarjota oppilaille perustiedot italian kielestä ja kulttuurista. Tavoitteena on, että oppilas kurssin jälkeen selviää yksinkertaisista jokapäiväisistä keskustelutilanteista ja tuntee jonkin verran italialaista tapakulttuuria. Italian kieltä on tarjolla 2 kurssia.
 
Lisää italiaa voit opiskella etäopetuksen kautta.
 

KEMIA

 

Pakollinen kurssi:

KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia   
 
Syventävät kurssit:
KE2 Kemian mikromaailma
Kurssilla käsitellään atomin rakennetta, jaksollista järjestelmää ja alkuaineen ominaisuuksia. Kemiallisista sidoksista opiskellaan ionisidos, metallisidos ja kovalenttinen sidos sekä heikoista kemiallisista sidoksista ioni–dipolisidos ja vetysidos. Tarkastellaan myös sidoksien ominaisuuksia. Orgaanisten yhdisteiden rakenteeseen  perehdytään rakenne- ja stereoisomerian näkökulmasta.
 
KE3 Reaktiot ja energia
Kurssilla opiskellaan kemiallisen reaktion ilmaisemista kemiallisin symbolein, epäorgaanisia ja orgaanisia reaktiotyyppejä ja mekanismeja sekä sovelluksia. Lasketaan stokiometrisia laskuja eli opitaan hyödyntämään reaktioyhtälön kertoimia kemiallisissa laskuissa. Tarkastellaan kemiallisten reaktioiden energiamuutoksia sekä reaktioiden nopeuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä.
 
KE4 Metallit ja materiaalit 
Kurssilla opiskellaan sähkökemiallista jännitesarjaa ja sen soveltamista kemiallisen parin ja elektrolyysin yhteydessä. Kemiallisista reaktioista tarkastellaan hapettumis- ja pelkistymisreaktioita. Lisäksi kurssilla käsitellään bio- ja synteettisiä polymeerejä ja komposiitteja.
 
KE5 Reaktiot ja tasapaino
Kurssilla käsitellään reaktiotasapainoa mm happo-emästasapainoa, vahvoja ja heikkoja protolyyttejä, puskuriliuoksia ja niiden merkitystä sovelluksissa sekä liukoisuutta ja liukoisuustasapainoa. Lisäksi tarkastellaan tasapainoon liittyviä graafisia esityksiä.
Koulukohtaiset syventävät kurssit:
 
Ke6 Kemian kertauskurssi (0,5 kurssia)
Kurssin tavoitteena on kerrata lukion kemian keskeisimmät asiakokonaisuudet sekä parantaa laskuvalmiuksia sekä ylioppilaskirjoituksien reaalikoetta että mahdollisia pääsykokeita varten.
Sisältö: Kertaustehtäviä sekä aikaisempien vuosien ylioppilaskokeen reaalikoe-tehtäviä.Kurssi suositellaan suoritettavaksi kolmannen opiskeluvuoden loppupuolella.
 
KE7 Työkurssi 
Kurssilla tutustutaan kemian ilmiöihin ja työskentelymenetelmiin kokeellisesti työskennellen. Opetellaan tekemään työselostuksia, raportteja ja arvioimaan työn tuloksia.Sisältö: Erilaisia kemian työskentelymenetelmiä mm.  aineiden valmistamista, määrällistä ja laadullista analysointia.
 

FYSIIKKA

Pakollinen kurssi

1. Fysiikka luonnontieteenä (FY1)
 

Syventävät kurssit

2. Lämpö (FY2)
Kaasujen tilanmuutokset ja lämpölaajeneminen, paine, hydrostaattinen paine, kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia, mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde, lämpöopin pääsäännöt, sisäenergia sekä energiavarat.
 
3. Aallot (FY3)
Harmoninen voima ja värähdysliike, aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen, aaltoliikkeen interferenssi, diffraktio ja polarisoituminen, heijastuminen, taittuminen ja kokonaisheijastuminen, valo, peilit ja linssit sekä ääni, melun terveysvaikutukset ja kovalta ääneltä suojautuminen.
 
4. Liikkeen lait (FY4)
Liikkeen mallit ja Newtonin lait, etä- ja kosketusvoimat, erityisesti liikettä vastustavat voimat, noste, liikemäärän säilyminen ja impulssiperiaate, liike- ja potentiaalienergia sekä työperiaate sekä värähdysliikkeen energia.
 
5.Pyöriminen ja gravitaatio (FY5)
Momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen, pyörimisliikkeen mallit, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike, pyörimisen liikeyhtälö, pyörimismäärän säilyminen, pyörimisliikkeen energia, ympyräliike ja ympyräliikkeen kiihtyvyys, gravitaatio ja gravitaation alainen liike, heittoliike ja planeettojen liike sekä satelliitit ja niiden käyttö.
 
6. Sähkö (FY6)
Sähköpari, sähkövirran kulku metallijohteessa, jännitteen ja sähkövirran mittaaminen, Ohmin laki, Joulen laki, vastukset, vastusten kytkennät ja Kirchoffin lait, Coulombin laki, homogeeninen sähkökenttä ja aine sähkökentässä, kondensaattori, kytkennät ja energia sekä sähkövirran kulku puolijohteessa, esimerkkinä diodi.
 
7. Sähkömagnetismi (FY7)
Magneettinen voima, magneettikenttä ja aine magneettikentässä, varattu hiukkanen homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä, induktiolaki ja Lenzin laki, induktioilmiöitä - pyörrevirrat, generaattori ja itseinduktio, energian siirto sähkövirran avulla, tehollisen jännitteen ja sähkövirran mittaaminen sekä impedanssin taajuusriippuvuuden määrittäminen, värähtelypiiri ja antenni, sähkömagneettinen viestintä, sähköturvallisuus sekä energiateollisuus.
 
8. Aine ja säteily (FY8)
Sähkömagneettinen säteily, röntgensäteily, mustan kappaleen säteily, valosähköilmiö, säteilyn hiukkasluonne ja hiukkasten aaltoluonne, atomimallit esimerkkinä Bohrin atomimalli, kvantittuminen, viivaspektri, atomin energiatilat ja energiatasokaavio, atomiytimen rakenne, radioaktiivisuus ja säteilyturvallisuus, massan ja energian ekvivalenssi, ydinreaktiot ja ydinenergia sekä aineen pienimmät osaset ja niiden luokittelu.
 

Koulukohtainen syventävä kurssi

 
9. Kertauskurssi (FY9)
Palautetaan mieleen aikaisempien kurssien aikana opiskeltuja asioita sekä valmentaudutaan vastaamaan ylioppilaskirjoitusten fysiikan tehtäviin. Kurssi arvioidaan numeroin.

 

Soveltava kurssi:

10. Fysiikan työkurssi (FY10)
Oppilastöiden tekeminen eri fysiikan osa-alueilta, työselosteen laatiminen sekä virhearviointi. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.
 

MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

 

Pakolliset kurssit

1. Funktiot ja yhtälöt (MAA1)

2. Polynomifunktiot (MAA2)
3. Geometria (MAA3)
4. Analyyttinen geometria (MAA4)
5. Vektorit (MAA5)
6. Todennäköisyys ja tilastot (MAA6)
7. Derivaatta (MAA7)
8. Juuri- ja logaritmifunktiot (MAA8)
9. Trigonometriset funktiot ja lukujonot (MAA9)
10. Integraalilaskenta (MAA10)
 

Syventävät kurssit

11. Lukuteoria ja logiikka (MAA11)
Lauseen formalisoiminen, lauseen totuusarvot, avoin lause, kvanttorit, suora, käänteinen ja ristiriitatodistus, kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö, Eukleideen algoritmi, alkuluvut, aritmetiikan peruslause sekä kokonaislukujen kongruenssi.
 
12. Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä (MAA12)
Absoluuttinen ja suhteellinen virhe, Newtonin menetelmä ja iterointi, polynomien jakoalgoritmi, polynomien jakoyhtälö sekä muutosnopeus ja pinta-ala.
 
13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (MAA13)
Funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen, jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia, funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä sekä epäoleelliset integraalit.
 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

14. Kertauskurssi (MAA14)
Kerrataan pakollisten kurssien aikana läpikäydyt asiat. Kurssi arvioidaan numeroin.
 
15. Kohti ylioppilaskirjoituksia (MAA15)
Käydään läpi aikaisempien ylioppilastutkintojen pitkän matematiikan kokeita. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.
 

LYHYT MATEMATIIKKA (MAB)

 

Pakolliset kurssit:

MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt  
MAB2 Geometria   
MAB3 Matemaattisia malleja I  
MAB4 Matemaattinen analyysi  
MAB5 Tilastot ja todennäköisyys
MAB6 Matemaattisia malleja II
 

Syventävät kurssit:

MAB7 Talousmatematiikka  
Kurssilla opitaan talouselämän käsitteitä ja valmiuksia oman talouden suunnitteluun. Kurssilla opiskellaan taitoja, joita voi hyödyntää esim. yrittäjyyden ja taloustiedon opiskelussa.
 
MAB8 Matemaattisia malleja III
Kurssilla opitaan apuneuvoja jaksollisten ilmiöiden matemaattiseen(mm muotoa f(x) = A sin (bx) olevien funktioiden kuvaajat) käsittelyyn. Määritellään mm trigonometrisiä funktioita yksikköympyrän avulla ja käsite radiaani. Ratkaistaan muotoa f(x) = a olevia yhtälöitä. Opitaan vektorin käsite ja vektoreiden peruslaskutoimituksien periaatteet sekä koordinaatiston vektoreiden komponenttiesitys ja skalaaritulo. Opitaan laskemaan vektoreiden välisiä kulmia sekä kaksi- että kolmiulotteisessa koordinaatistossa.
 

Koulukohtaiset syventävät kurssit:

MAB9 Kertauskurssi  
Kurssilla annetaan hyvä pohja yo-tutkinnon matematiikan kokeen suorittamiseen.Sisältö: Kurssilla kerrataan pakollisten kurssien oppimäärää oppikirjan harjoituksien avulla sisältäen myös aikaisempien vuosien yo-tehtäviä. 
 
MAB10 Abien lisäkertaus kurssi
Kurssilla lasketaan aikaisempien vuosien yo-tehtäviä ja kurssi tukee kertauskurssin (S MAB9) opiskelua. Halutessasi voit hankkia lyhyen matematiikan yo-tehtäviä -kokoelmakirjan, joita on tarjolla useilta eri kustantajilta.
 

MAANTIETO

 

Pakolliset kurssit: 

GE1, Sininen planeetta
GE2, Yhteinen maailma
 

Syventävät kurssit:

GE3, Riskien maailma
Tavoitteena on tunnistaa luonnon, ihmisen toiminnan ja niiden yhteensovittamisen tuottamat ongelmat. Lisäksi käsitellään riskeihin varautumista ja mahdollisuuksia niiden torjumiseksi.
 
GE4, Aluetutkimus
Kurssilla perehdytään syvällisemmin karttoihin ja niiden tulkintaan. Tutustutaan paikkatietoaineistoihin ja opiskellaan myös muiden maantieteellisten tietolähteiden käyttöä.  Laaditaan omasta alueesta tutkielma. Ei sovellu itsenäisesti suoritettavaksi.
 

BIOLOGIA

Pakolliset kurssit:

BI1, Eliömaailma
BI2, Solu ja perinnöllisyys
 

Syventävät kurssit:

BI3, Ympäristöekologia
Kurssin tarkoituksena on syventää ekologian tietoja luonnon monimuotoisuudesta, ympäristöongelmista sekä niiden ratkaisumahdollisuuksista. Lisäksi perehdytään Suomen luonnon erityispiirteisiin ja Kestävään tulevaisuuteen. 
 
BI4, Ihmisen biologia
Tarkastelun kohteena on ihmisen elimistö ja sen toiminta. Pohditaan miten perimä, ympäristö ja elintavat vaikuttavat terveyteen ja elämänkaareen. 
 
BI5, Bioteknologia
Syvennetään tietoja soluista ja perinnöllisyydestä (pohjana kurssit BI 1 ja BI 2). Tutustutaan jalostukseen, mikrobeihin sekä niihin liittyviin sovellutuksiin. Perehdytään geenitekniikan perusteisiin ja niistä syntyviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Ei sovellu itsenäisesti suoritettavaksi.
 

HISTORIA

Pakolliset kurssit:

HI1 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri
HI2 Eurooppalainen ihminen
HI3 Kansainväliset suhteet
HI4 Suomen historian käännekohtia
 

Syventävät kurssit:

HI5 Suomen historia esihistoriasta autonomian aikaan 
Kyrönmaan historiassa esihistoriallinen aika ja Ruotsin vallan aika ovat sekä löytöjen että tapahtumien suhteen valtakunnallisestikin merkittäviä. Kurssilla perehdytään ajanjaksoon ottaen huomioon paikallishistorialliset näkökohdat. Kurssilla voidaan tehdä tutustumiskäyntejä alueen museoihin. Oppilaat voivat laatia kurssilla paikallishistoriaan liittyvän tutkielman, jolla voidaan korvata kurssin päättökuulustelu. 
 
HI6 Kulttuurit kohtaavat
Kurssilla tutustutaan eurooppalaisille vieraiden maanosien kulttuureihin ja niiden ajatustapoihin. Kurssin tavoitteena on tutkia seurauksia, joita on ollut eurooppalaisen kulttuurin yhteentörmäyksestä vieraisiin kulttuureihin. Tavoitteena on myös oppia ymmärtämään meille eksoottisten kulttuureiden ajatustapoja. Oppijat perehtyvät tarkemmin valitsemaansa kulttuurin alueeseen tekemällä aiheesta lyhyehkön multimediaesityksen tai tutkielman. 
Koulukohtaiset syventävät kurssit:
 
HI7 Kansainvälinen politiikka
toisen maailmansodan jälkeistä historiaa kansainvälisen politiikan valossa
 
HI8 USA:n historiaa englannin kielellä
Kurssilla tutustutaan USA:n historiaan monipuolisia opetusmenetelmiä käyttäen esim. internet, kirjallisuus, elokuvat ja musiikki. Opetus tapahtuu englanninkielellä. 
 
HI9 Historian kertauskurssi abiturienteille (0,5 kurssia)
- kerrataan lukion historian kurssit ylioppilaskirjoituksia varten 
Käytettävät opetusmenetelmät Historian opiskelun keskeinen piirre on kriittisyys sekä tietoon sinänsä että opiskeltavaan ilmiöön. Mahdollisuuksien mukaan tulisi oppijoille antaa mahdollisuus tutustua opiskelukohteesta saatavissa olevaan erilaiseen tietoon ja tutkimustuloksiin. Näiden pohjalta voidaan kehittää oppijoiden taitoja arvioida tietojen luotettavuutta ja havaita tietojen suhteellisuus. Opiskelussa käytetään mahdollisuuksien mukaan erilaisia materiaaleja kuten historian yleis- ja erikoisteoksia, arkistolähteitä, joukkotiedotuksen tekstejä ja ohjelmia sekä tietokantoja. Lähdeaineisto voi olla sekä suomenkielistä että vieraskielistä. Tämän lisäksi pyritään kehittämään oppilaiden kirjallisia ja suullisia valmiuksia tuottaa asiatekstiä, kirjoitelmia ja tutkielmia. 
 

YHTEISKUNTAOPPI

Pakolliset kurssit:

YH1 Valtarakennelmat, valtio ja yksilö
YH2 Taloustieto
 

Syventävät kurssit:

YH3 Lakitieto
- kansalaiset joutuvat pulmatilanteisiin, joissa on kysymys erilaisista oikeustoimista
- lainopilliset perustiedot ovat aikuistuvalle nuorelle tärkeitä, jotta hän selviää elämänsä eri tilanteissa
- käsitellään keskeisesti mm. perhelainsäädäntöä, perinnönjakoa, kuluttajansuojaa, työoikeutta ja rikoslainsäädäntöä
- kurssiin sisältyy opintokäynti mm. käräjäoikeuteen
- kurssikokeessa ratkaistaan yksinkertaisia oikeustapauksia
- soveltuu huonosti itsenäisesti opiskeltavaksi 
 
YH4 Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni
Kurssilla käsitellään Euroopan unionia ja sen toimintatapoja sekä eurooppalaisia kulttuureja ja yhteiskuntia.
 

YRITYSTALOUS

YT1 Yrittäjyyden perusteet 

Keskeisenä sisältö:
yrittäjyys ajattelu- ja toimintatapana
sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys
yrittämisen edellytyksiä ja toimintamuotoja
oman alueen yrittäjyyteen tutustuminen
yrittäjyyteen liittyviä aihepiirejä oppilaiden oman kiinnostuneisuuden pohjalta.
 

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO

Pakolliset kurssit:

UE1 Uskonnon luonne ja merkitys 
UE2 Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta 
UE3 Ihmisen elämä ja etiikka 
 

Syventävät kurssit

UE4 Uskontojen maailmat 
Kurssilla tutustutaan maailmanuskontojen ominaispiirteisiin, oppiin ja niiden vaikutukseen ajatteluun, kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Opiskeltavat uskonnot ovat hindulaisuus, buddhalaisuus, Kiinan ja Japanin uskonnot, juutalaisuus, islam ja varhaiskantaiset uskonnot.
 
UE5 Mihin suomalainen uskoo? 
Kurssilla opiskellaan suomalaisen uskonnollisuuden historiaa ja pyritään ymmärtämään myös nykypäivän ilmiöitä ja uskonnollisten yhteisöjen merkitystä ja vaikutusta suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan.
 

PSYKOLOGIA

Pakollinen kurssi:

PS1 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus 
 

Syventävät kurssit

PS2 Ihmisen psyykkinen kehitys 
Kurssilla selvitellään yksilön psyykkisen kehityksen perustana olevia psykologisia, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä ja tutustutaan erilaisiin kehityspsykologisiin teorioihin ihmisen elämänkaaresta ja sen tutkimisesta.
 
PS3 Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet 
Kurssilla opiskellaan kognitiivisia prosesseja, kuten tarkkaavaisuutta, havaitsemista ja muistia ja hermoston toiminnan periaatteita ja niiden yhteyksiä kognitiivisiin toimintoihin.
 
PS4 Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta 
Kurssilla perehdytään tietoisen ohjauksen ja tiedostamattomien tekijöiden vaikutuksiin ihmisen toiminnassa, motivaation ja emootioiden perusteorioihin ja niiden vaikutukseen yksilön ja yhteisön hyvinvointiin. Pohditaan myös taitavan ajattelun, älykkyyden, asiantuntijuuden ja luovuuden edellytyksiä ja kehittämismahdollisuuksia.
 
PS5 Persoonallisuus ja mielenterveys 
Kurssilla tutustutaan persoonallisuuspsykologian keskeisiin käsitteisiin, tutkimiseen, määrittelyyn ja selittämiseen ja mielenterveyteen vaikuttaviin tekijöihin, mielenterveyshäiriöihin ja niiden hoitoon ja psyykkisen hyvinvoinnin edellytyksiin ja ylläpitämiseen.
 

Koulukohtainen syventävä kurssi

 

PS6 Sosiaalinen vuorovaikutus 
Kurssilla perehdytään tarkemmin (PS1:n pohjalta) yksilön ja ryhmän toimintaan ja siihen, millaisia sosiaalipsykologisia lainalaisuuksia ja ilmiöitä sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyy.Kurssi sisältää tehtäviä, pienimuotoisia tutkimuksia ja erilaisia harjoituksia, siksi kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti eikä kurssista pidetä koetta. Kurssi arvostellaan merkinnällä s (suoritettu) tai h (hylätty).      
 

FILOSOFIA

Pakollinen kurssi

FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun 

 

Syventävät kurssit

FI2 Filosofinen etiikka 
Kurssilla perehdytään filosofisen etiikan tärkeimpiin ongelmiin, käsitteisiin ja teorioihin.
 
FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofia 
Kurssilla tutustutaan tietoon ja tietämiseen filosofiassa, tieteessä ja arkielämässä ja todellisuuden perusrakenteen arviointiin filosofiassa, tieteessä ja katsomuksissa.
 
FI4 Yhteiskuntafilosofia 
Kurssilla perehdytään yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin ja pohditaan  yksilön ja yhteiskunnan välistä suhdetta sekä yhteiskunnallista ja poliittista toimintaa.
 

LIIKUNTA

Pakolliset kurssit:

Lip1/Lit1 Taitoa ja kuntoa
Lip2/Lit2 Liikuntaa yhdessä ja erikseen
 

Syventävät kurssit

Kurssien tavoitteena on opiskelijalähtöisyyden korostuminen, yhteistoiminnallisuuden edistäminen ja koulun yhteishengen vahvistaminen. Syventävien kurssien sisältöjen tarkentaminen tapahtuu opiskelijoiden kanssa yhdessä.
 
LI3 Virkisty liikunnasta
Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Kurssi koostuu yhdestä tai useammasta liikuntamuodosta. Opettaja tarkentaa yhdessä opiskelijaryhmän kanssa kurssin sisällön.
 
LI4 Yhdessä liikkuen 
Kurssin sisältönä ovat vanhat tanssit tai jokin muu yhdessä toteutettava liikunta.Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisiä liikuntaharrastuksia. työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän yhteistoiminta. 
 
LI5 Kuntoliikunta
Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan tehostaminen, oman kunnon kohottaminen ja seuraaminen sekä jatkuvan liikunnan harrastamisen merkityksen oivaltaminen. Opiskelijat laativat henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman kurssille, joka toteutetaan sekä itsenäisesti että ryhmässä. Opettaja tarkentaa sisällön yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.
 
Soveltava kurssi
Liikunnan lukiodiplomin suorittaminen on osoitus opiskelijan liikunnallisista kyvyistä, harrastuneisuudesta ja alasuuntautuneisuudesta. Diplomin saamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut vähintään viisi liikunnan kurssia. Diplomi suoritetaan koko lukion kestävänä seurantana. 
 
Liikunnan lukiodiplomi koostuu seuraavista osa-alueista:
liikuntakykyisyys, erityisosaaminen, liikuntatiedot, yhteistyötaidot ja portfolio. Liikunnan lukiodiplomista annetaan erillinen  todistus.
 

TERVEYSTIETO

Pakollinen kurssi:

TE1 Terveyden perusteet
 
Syventävät kurssit
TE2 Nuoret, terveys ja arkielämä
Kurssilla syvennetään pakollisen kurssin tavoitteita nuoren arkielämän terveystottumuksien ja selviytymisen keinojen osalta. Keskeisiä sisältöjä itsetuntemus, sosiaalisen tuen merkitys, kriisien kohtaaminen, riippuvuudet, päihteet sekä terveysongelmat niin yksilön, yhteiskunnan kuin globaalistakin  näkökulmasta.
 
TE3 Terveys ja tutkimus
Kurssilla perehdytään pakollisen kurssin tavoitteita syventäen terveydenhuollon käytäntöihin, terveyspalveluiden tarjontaan sekä yksilön asemaan terveyden- ja sairaudenhoidossa. Työskentelyssä korostuvat terveystottumuksien arvioiminen, toiminnallisuus, tekemällä oppiminen sekä mahdolliset vierailukäynnit. 
 

KUVATAIDE

Pakollinen kurssi:

KU1 Minä, kuva ja kulttuuri

 

Syventävät kurssit:

KU2 Ympäristö, paikka, tila
muotoilu ja arkkitehtuuri peruskäsitteineen, ympäristön suunnittelu ja sen ideologia, tila käsitteenä ja sen kokeminen eri tavoin, perspektiivi, väriperspektiivi, piirustus, maalaus, muotoilu, pienoismallit, mallintaminen jne.
 
KU3 Media ja kuvien viesti
kuvailmaisu mediassa, sen tulkinta ja analysointi, kuvien käyttö eri viestintäympäristöissä oman ilmaisun välineenä, kuvajournalismi, mainos, viihdekuvat, sarjakuva, kotisivujen ja pelien kuvamaailma, elokuva ja video kuvakerronnan välineenä, kollaasi, atk, video, piirtäminen, maalaaminen
 
KU4 Taiteen kuvista omiin kuviin
kuvataiteen historiaa ja tulkintaa kuvin ja sanoin, kuvataiteen sisältö ja ilmaisutavat, taiteen tuntemus oman ilmaisun tukena, kuvan sisältö ja muoto – väri, sommittelu, valo, varjo, liike ja pinnan rakenne, harjoitustöitä, piirustus ja maalaus, luonnos kuvan perustana
 
KU5 Nykytaiteen työpaja
nykytaiteen ajankohtaiset ilmiöt ja tulkinta, visuaaliset merkitykset ympäristössä ja niiden käyttö omassa ilmaisussa, nykytaiteen keinot, prosessityöskentely, taiteilija itsenäisenä yrittäjänä, harjoitustöitä – piirustus ja maalaus
 
KU6 Lukiodiplomi
valtakunnalliset koeaiheet, osin itsenäinen, pohjaksi 4-kurssia, todistus jatkoa ajatellen. Kuvataiteen lukiodiplomista annetaan erillinen todistus
 
KU7 Taide ammattina
näyttelyn rakentaminen ja suunnittelu, gallerian suunnittelu, taiteen julkistaminen ja markkinointi katsaus taidekoulutukseen , taiteilija itsenäisenä yrittäjänä tai palkattuna työntekijänä
 

MUSIIKKI

Pakollinen kurssi (musiikkia ja kuvataidetta pitää opiskella yhteensä vähintään 3 kurssia):

MU1 Musiikki ja minä
 

Syventävät kurssit:

MU2 Moniääninen Suomi
- lauletaan ja soitetaan (paljon suomalaista musiikkia)
- tutustutaan pop/rock/viihdemusiikkiin (kaiken maalaiseen) 50-luvulta eteenpäin
 
MU3 Ovet auki musiikille
- bändisoitinten opettelua. - paljon laulua ja soittoa
 
MU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa
- tutustutaan näyttämö ja elokuvamusiikkiin. - paljon soittoa ja laulua
 
MU5 Musiikkiprojekti
- paljon laulua  ja soittoa. - mikäli valmistuu, niin jokin esitys
 
MU6 Diplomikurssi
Omatoimista työtä musiikkia enemmän harrastavalle ja vähintään neljä musiikinkurssia tehneelle. Musiikin lukiodiplomista annetaan erillinen todistus
 
MU7 Musiikin harrastuneisuuden kurssi
Kurssista saa suoritusmerkinnän, jos on laulanut koulun kuorossa vähintään kaksi vuotta tai suorittaa lukion aikana musiikkiopiston teorian tai säveltapailun 3/3 kurssitutkinnon tai vastaavan: tai suorittaa musiikkiopistossa jonkin soittimen 2/3 kurssitutkinnon tai vastaavan. Arvosteluna vain suoritusmerkintä.
 

TEKSTIILITYÖ

Tekstiilityön tavoitteena on kehittää konkreettisen toiminnan avulla luovuutta ja ongelmaratkaisukykyä, harjaannuttaa havaintokykyä ja esteettistä tajua sekä tarjota käsillä tekemisen tuomaa mielihyvää. Tekstiilityötä voi suorittaa 4 kurssia, kaikilla kursseilla työskentelystä laaditaan portfolio.
 
TS1 Tekstiilityö 
Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan vaatteita tai sisustustekstiilejä muodikkaista materiaaleista erilaisilla perustekniikoilla. 
 
TS2 Vaatetus
Kurssilla valmistetaan vaatteita erilaisilla tekniikoilla. Tekemisessä korostuu oppilaan itsenäinen työskentelyprosessi. Kurssilla voi valmistaa vanhojenpäivän puvun. 
 
TS3 Tekstiilityö
Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan tekstiilitöitä erilaisilla tekniikoilla. Kokeillaan esim. kankaanmaalaamista, huovuttamista tai solmeilua.
 
TS4 Diplomikurssi
Kurssilla suoritetaan lukiodiplomi, opetushallituksen ohjeiden mukaisesti. Arvioinnissa otetaan huomioon idean tuottaminen ja kehittely, suunnitelman omaperäisyys, tuotteen toimivuus ja laatu, tehtyjen ratkaisujen perustelut, tekniikka- ja materiaalitaju, sekä tuotteen ja portfolion esteettinen kokonaisvaikutelma.
Tekstiilityö arvioidaan suoritusmerkinnällä hyväksytty/hylätty. Mikäli oppilas haluaa, hän saa myös numeroarvostelun 4-10.
 

TIETOTEKNIIKKA

Koulukohtaiset soveltavat kurssit:

 
AT1 Tiedon esittäminen 
Tekstinkäsittelyohjelman perusteet Microsoft Word – ohjelmalla tai vastaavalla, esitysgrafiikkaohjelman perusteet Microsoft PowerPoint – ohjelmalla tai vastaavalla sekä graafisten diagrammien muodostaminen Microsoft Excel – ohjelmalla tai vastaavalla. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.
 
AT2 Internetin  perusteet
Hakupalveluiden käyttö, sähköposti ja muut viestintäkanavat, html-kielen perusteet, kuvien ottaminen digitaalikameralla sekä otettujen kuvien muokkaaminen kuvankäsittelyohjelmalla. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.
 
AT3 Internetohjelmointi
Html-kielen kehittyneemmät käskyt, css, JavaScriptin alkeet sekä PHP:n alkeet. Kurssille osallistuminen edellyttää AT2 – kurssin käymistä tai vastaavia tietoja. Kurssi arvioidaan numeroin.
 
AT4 Ohjelmointi
C++ -ohjelmoinnin alkeet: muuttujat, peräkkäisyys, ehdollisuus sekä toistot. Kurssi arvioidaan numeroin.
 
AT5 Ohjelmoinnin jatkokurssi
C++ -ohjelmointia: taulukot, funktiot sekä oliot. Kurssille osallistuminen edellyttää AT4 – kurssin käymistä tai vastaavia tietoja. Kurssi arvioidaan numeroin.
 

OPPILAANOHJAUS

Pakollinen kurssi (opetus jaettu kolmelle vuodelle):

 
Op1 Oppien osaavaksi
Perehtymisjakso
Perehtymisjakson tavoitteena on perehdyttää oppilas
- lukio-opintoihin
- lukioon opiskeluympäristönä
- opiskelutekniikkaan painottaen yritteliäisyyttä ja omaa vastuuta
 
Jatko-opinnot
Perehtymisjakson aikana oppilaalle muodostuu kuva
- Suomen korkeakoulujärjestelmästä; yliopistot, ammattikorkeakoulut
- toisen asteen 
 
ylioppilaspohjaisesta koulutuksesta 
- opiskelusta ulkomailla
- lisäksi oppilaalle annetaan mahdollisuus perehtyä opiskelijavalintoihin, pääsykokeisiin ja pääsymahdollisuuksiin
 
Ylioppilastutkinto
Perehtymisjakson aikana perehdytään
- ylioppilastutkinnon rakenteeseen
- käytännön menettelyihin ja valintoihin
- valmistautumiseen kirjoituksiin
 

Syventävä kurssi:

Op2 Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta  
Kurssin aikana opiskelija syventää ja laajentaa opiskelu- ja työelämätietouttaan tutustumalla eri oppilaitoksiin ja ammatteihin. Kurssin tavoitteena on tukea ja auttaa opiskelijaa jatko-opintojen sekä tulevaisuuden suunnittelussa. Tämä toteutetaan yksilöllisestä lähtökohdista opiskelijan kiinnostuksia ja taitoanalyysiä hyödyntäen. 
 
Kurssi soveltuu parhaiten lukion toisen tai kolmannen vuoden opiskelijalle. Kurssiin voi sisältyä erilaisia suoritustapoja lähtien opiskelijan yksilöllisistä lähtökohdista myös pienryhmänä jos opiskelijoiden tavoitteet ovat saman suuntaiset. Kurssiin kuuluu osana työelämään, työvoimapalveluihin, eri asteiden oppilaitoksiin, mahdollisesti koulun ohjaustoimintaan osallistumista.
Arvioinnin pohjana on opiskelijan laatima portfolio.
 
Lukiodiplomit taito- ja taideaineissa
Opetushallitus on kehittänyt lukiodiplomit, joiden avulla opiskelija voi antaa erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan taito- ja taideaineissa.Kyrönmaan lukiossa lukiodiplomeja voi suorittaa kirjallisuudessa, kuvataiteessa, liikunnassa, musiikissa ja tekstiilityössä. Näyttöön sisältyy opiskelijan oma taiteellinen, tiedollinen ja taidollinen osuus. Opetushallitus on vahvistanut valtakunnalliset lukiodiplomin suorittamisen ehdot, arviointkriteerit ja todistuksen muodon. Osassa lukiodiplomeista tehtävät vaihtuvat vuosittain ja ne julkaistaan Opetushallituksen sivuilla loppukeväästä (www.operushallitus.fi). Lukiodiplomitodistuksen suoritetusta lukiodiplomista antaa oma lukiosi ja se on lukion päättötodistuksen liite.  Opiskelija saa siis todistuksen suoritetusta lukiodiplomista suoritettuaan lukion koko oppimäärän. Lukiodiplomi täydentää ja parantaa lukion päättävän opiskelijan mahdollisuuksia osoittaa erityisosaamistaan aineissa, joissa ei ole kokeita ylioppilastutkinnossa. 
Tulevaisuudessa on pyrkimyksenä luoda edellytyksiä lukiodiplomisuoritusten nykyistä laajempaan hyödyntämiseen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Lisätietoja lukiodiplomin suorittamisesta ja vuosittain vaihtuvista tehtävistä saat Opetushallituksen sivuilta: www.edu.fi/lukiokoulutus/lukiodiplomit/lukiodiplomista ja Kyrönmaan lukio taito- ja taideaineen opettajilta. 

 

Lukidiplomit

AI Kirjallisuuden lukiodiplomi

KU6 Kuvataiteen lukiodiplomi
suorittamisen ehtona on 4 suoritettua kurssia
aiheet vaihtuvat vuosittain ja aiheista valitaan yksi tehtävä
osin itsenäinen kurssi
valtakunnallisesti noteerattava arvosana (1-5)
taidekouluihin pyrkiville ansioksi
 
LI6 Liikunnan lukiodiplomi
Liikunnan lukiodiplomin suorittaminen on osoitus opiskelijan liikunnallisista kyvyistä, harrastuneisuudesta  ja alaan suuntautuneisuudesta. Diplomin saamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut vähintään viisi (5) liikunnan kurssia. Diplomi suoritetaan koko lukion kestävänä seurantana.
 
Liikunnan lukiodiplomi koostuu seuraavista osa-alueista:
  • liikuntakykyisyys
  • erityisosaaminen
  • liikuntatiedot
  • yhteistyötaidot
  • portfolio
 
Liikunnan lukiodiplomista annetaan erillinen todistus.  
MU6 Musiikin lukiodiplomi
Tarkoitettu keskivertoa enemmän musiikkia harrastaville. Sisältää vähän ohjausta ja apljon itsenäistä työskentelyä. Diplomin saamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut vähintään  neljä (4) musiikin kurssia. 
 
TS4 Tekstiilityön diplomikurssi
Kurssilla suoritetaan lukiodiplomi Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti. Lukiossa on kolmenlaisia (3) kursseja. Osa kursseista on kaikille pakollisia. Näitä on valinnoistasi riippuen 47-51. Valtakunnalliset syventävät kurssit täydentävät pakollisten kurssien aikana opittua ja ylioppilaskirjoitustehtävät pohjautuvat pakollisten ja syventävien kurssien tietoihin. Syventäviä kursseja on opiskeltava lukion aikana vähintään 10. Soveltavat kurssit ovat koulukohtaisia esim. kertauskursseja tai oppiainerajat ylittäviä. 
Saadaksesi lukion päättötodistuksen sinun on suoritettava 75 kurssia. Yksi kurssi vastaa 38 tunnin opetusta.
 

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Pakolliset kurssit: 

Ai1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus
Ai2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä
Ai3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
Ai4 Tekstit ja vaikuttaminen
Ai5 Teksti tyyli ja konteksti
Ai6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti
 

Syventävät kurssit:

Ai7 Puheviestintää pitkin ja poikin
Kurssin aikana käydään niin teoriassa kuin ennen kaikkea käytännössä läpi erilaisia puheviestintä-tilanteita. Tarkastellaan suomalaista puhekulttuuria ja 
nonverbaliikkaa. Erityisesti harjoitetaan vuorovaikutus- ja ryhmäviestintätaitoja sekä hahmotellaan omaa viestijäkuvaa. Opetus perustuu pääasiassa ryhmissä työskentelyyn. Kurssia ei voi suorittaa osallistumatta opetukseen.
 
Ai8 Tekstitaitojen syventäminen
Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan analysoida ja tuottaa tekstejä. Kurssilla kootaan yhteen tekstianalyysissa tarvittavia käsitteitä ja toisaalta 
harjoitellaan oman tekstin rakentamista. Kurssi valmentaa erityisesti ylioppilaskirjoitusten äidinkielen tekstitaitojen kokeeseen. 
 
Ai9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri
Kurssilla perehdytään kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, median ajankohtaisaiheisiin ja nykykirjallisuuteen. Kriittinen ja kulttuurinen lukutaito syvenee, ajattelutaito kehittyy ja kirjallinen ilmaisu kypsyy kohti lukion päättötason vaatimuksia. Kurssi valmentaa erityisesti ylioppilaskirjoi-tusten äidinkielen esseekokeeseen. 
 

Soveltavat kurssit:

Ai10 Ilmaisutaito I
Kurssin tavoitteena on kehittää omaa ilmaisua ja kartuttaa esiintymistaitoja. Opiskelu perustuu monipuolisiin ilmaisuharjoituksiin; harjoitellaan rentoutumista, hengitystekniikkaa, äänenkäyttöä, aistihavainnointia, nonverbaalista ilmaisua. Työskentely on ryhmäkeskeistä. Kurssia ei voi suorittaa osallistumatta opetukseen. 
 
Ai11 Ilmaisutaito II
Kurssin tavoitteena on ilmaisun edelleen kehittäminen ja soveltaminen esiintymistilanteisiin. Kurssin aikana tehdään yksi tai useampi esitysprojekti. 
 
AI12 Luova kirjoittaminen
Kurssin tavoitteena on kehittää luovan kirjoittamisen taitoja ja syventää kaunokirjallisuuden tuntemusta. Kurssilla perehdytään proosa- ja runotekstien kirjoittamisen keinoihin ja kirjoitetaan erilaisia kaunokirjallisia tekstejä opiskelijoiden toiveiden ja suuntautumisen mukaan. Kauno-kirjallisia tekstejä analysoidaan ja arvioidaan. 
 

RUOTSI

Pakolliset kurssit

RUB1 Koulu ja vapaa-aika
RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa
RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa
RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen
RUB5 Elinympäristömme
 

Syventävät kurssit

RUB6 Puhu ja ymmärrä paremmin
Kurssilla harjoitetaan ja vankennetaan viestintätaitoja sekä suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Kurssi valmentaa ylioppilaskirjoitusten viestinnällisiin tehtäviin. Kurssi arvostellaan käyttäen asteikkoa 4-10. Kurssiin kuuluu OPH:n suullisen kielitaidon koe, josta saat erillisen todistuksen liitettäväksi päättötodistukseen. Kurssia suositellaan suoritettavaksi toisena opiskeluvuotena.
 
RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen
Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta. Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä entistä vaativamman kieliaineksen avulla. Kieliopin kertauksella ja syventämisellä on myös keskeinen sija kurssilla.

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

RUB8 Orientoiva kurssi (½ kurssi)
Tavoitteena on valmentaa ruotsin kielen opiskeluun lukiossa. Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan peruskoulussa opittuja ruotsin kielen keskeisiä rakenteita, laajennetaan opiskelijan sanavarastoa sekä harjoitetaan kuullun ja luetun ymmärtämistaitoja.
 
RUB9 Mera, mera 
Ylioppilaskirjoituksiin valmistava kurssi. Kurssilla syvennetään kaikkia kielitaidon osa-alueita. Kurssilla jatketaan keskeisimpien kielioppirakenteiden kertausta. Lisäksi harjoitellaan kuullun ymmärtämistä, luetunymmärtämistä, laajennetaan sanastoa sekä kirjoitetaan kirjoitelmia. Opetuksen painopisteitä voidaan muuttaa ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.
 
RUB10 Abikurssi (½ kurssi)
Kurssin peruslähtökohtana on monipuolinen harjoittelu ylioppilaskirjoituksia varten. Tavoitteena on kielitaidon eri osa-alueiden vahvistaminen sekä oppilaan perehdyttäminen ylioppilastehtäviin. Kuullun ja luetun ymmärtämistä kehitetään, kielioppisääntöjä kerrataan ja sanastoa laajennetaan tekemällä ylioppilastutkintotasoisia tehtäviä sekä aikaisempia ylioppilaskokeita.
 

ENGLANTI  ( Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä A1)

Pakolliset kurssit

En 1 Nuori ja hänen maailmansa
En 2 Viestintä ja vapaa-aika
En 3 Opiskelu ja työ
En 4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
En 5 Kulttuuri
En 6 Tiede, talous ja tekniikka
 

Syventävät kurssit

En 7 Luonto ja kestävä kehitys
Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Kurssilla vankennetaan lukemis- ja kuuntelustrategioita sekä rakenteiden hallintaa. Kurssilla hiotaan kirjallisen tuotoksen eri alueita.
 
En 8 Puhu ja ymmärrä paremmin
Kurssi on suullisen kielitaidon kurssi, jossa harjoitellaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Aiheina on ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan erilaisten vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla.Kurssi arvostellaan käyttäen asteikkoa 4-10. Kurssiin kuuluu suullisen kielitaidon koe(Opetushallituksen tuottama), joka arvostellaan myös käyttäen asteikkoa  4-10. Kurssin kokonaisarvosana muodostuu suullisesta kokeesta saadusta arvosanasta sekä muista kurssien aikaisista näytöistä. Suullisen kielitaidon kokeesta saat erillisen todistuksen päättötodistuksen liitteenä. 

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

En 9 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen
Aihealueita ovat yhteismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet. Kurssilla painotetaan kaikkia kielitaidon osa-alueita ja harjoitellaan ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia taitoja. Kurssi arvostellaan asteikolla 4-10. Kurssiarvosanaa ei lasketa suoraan mukaan oppiaineen keskiarvoon päättötodistuksessa, mutta sen suorittaminen vaikuttaa nostavasti päättötodistuksen arvosanaan. 
 
En 10 Kertauskurssi (0,5 kurssia)
Kurssilla vahvistetaan keskeisten rakenteiden hallintaa, tehostetaan tekstin ja kuullun ymmärtämistä ja harjoitellaan ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä. Kurssi suositellaan suoritettavaksi kolmantena opiskeluvuotena. Kurssi vaatii aktiivista osallistumista oppitunnille ja arvostellaan suoritus-merkinnällä. Kurssilla käytettävästä materiaalista sovitaan yhdessä.
 

SAKSAN KIELI B2- ja B3-oppimäärät

Kaikki kurssit ovat syventäviä ja valinnaisia.

 

B2 – SAKSA

Sp1 Vapaa-aika ja harrastukset
Kurssilla käsitellään nuorten jokapäiväistä elämää, kiinnostuksen kohteita, vapaa-ajan viettoa ja harrastuksia.  Perusopetuksessa opittua vahvistetaan, painotetaan erityisesti puheen ymmärtämistä ja puhumista.
 
Sp2 Meillä ja muualla
Kurssin aikana opitaan kertomaan omasta kotimaasta ja saksankielisistä maista.  Perehdytään jonkin verran ko. maiden maantieteeseen, historiaan, nähtävyyksiin ja lomanvietto mahdollisuuksiin.  puheen ymmärtämisen ja puhumisen sekä perusrakenteiden laajentamisen lisäksi harjoitellaan jo hieman kirjoittamista pienten viestinnällisten tehtävien avulla.
 
Sp3 Ennen ja nyt
Elämä ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta kuuluvat kurssin aihepiiriin, esim. terveys ja hyvinvointi.  Kurssilla opitaan suullisesti ilmaisemaan mielipiteitä ja kirjoitustaito paranee viestinnällisten tehtävien avulla.
 
Sp4 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat
Kurssilla käsitellään koulunkäyntiä, opiskelua, työelämää ja nuorten tulevaisuudensuunnitelmia.  Aiheita työstetään sekä suullisesti että kirjallisesti.  Kurssin tekstit ovat entistä autenttisempia ja harjaannuttavat monipuoliseen ymmärtävään lukemiseen.  Arvioinnissa otetaan nyt huomioon suullisen ohella entistä enemmän myös luetun ymmärtäminen ja kirjallinen tuottaminen.
 
Sp5 Kulttuuri
Saksankielisten maiden kulttuurien monimuotoisuus, esim. kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu kuuluu kurssin aihepiiriin. Opitaan ilmaisemaan omia mieltymyksiä ja kartutetaan ko. aiheita koskevaa sanavarastoa.  Kielitaidon kaikkia osa-alueita pyritään harjoittamaan.
 
Sp6 Yhteinen maapallomme
Kurssilla käsitellään tekstejä, jotka liittyvät oman maan ja saksankielisten maiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen.  Tutustutaan nuorten näkökulmasta politiikkaan, esim. EU, maailmankatsomuksellisiin kysymyksiin ja opitaan kertomaan omasta vakaumuksesta.  Arvioinnissa painotetaan tasapuolisesti kaikkia kielitaidon osa-alueita.
 
Sp7 Tiede ja tekniikka
Kurssilla perehdytään teksteihin, jotka käsittelevät tieteen ja tekniikan aikaansaannoksia ja niiden merkitystä jokapäiväisessä elämässä.  Tutustutaan saksankielisten maiden huomattavimpiin tiedemiehiin .  Erityisesti kirjallinen viestintä painottuu kurssin aikana.
 
Sp8 Luonto ja kestävä kehitys
Kurssin aiheina luonto ja sen ilmiöt.  Opitaan ilmaisemaan mielipiteitä esim. ympäristöhaitoista, luonnon-ja eläintensuojelusta sekä suullisesti että kirjallisesti. Kurssi on myös yo-kirjoituksiin valmentava kurssi, jolloin erityisesti perehdytään eri yo-tehtävätyyppeihin.  Harjoitellaan erityyppisiä kuullun ja kirjallisen osan tehtäviä ja kerrataan kieliopin ja sanaston ongelmakohtia. Kurssikoe on yo-kokeen omainen, jolloin mitataan laaja-alaisempaa kielen hallintaa. 
 

B3 – SAKSA

 
Sl1 Hyvää päivää, hauska tutustua
Kurssilla opitaan saksan kielen ääntäminen ja opetellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, esim. tervehdykset, hyvästely, esittäytyminen ja tutustuminen. Aihepiirit kattavat perheen ja lähimmät ihmissuhteet.  Opitaan selviämään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Aktiivisen suullisen tuntityöskentelyn osuus arvioinnissa merkittävä kurssikokeen lisäksi..
 
Sl2 Näin asiat hoituvat
Kurssin aiheet käsittelevät sukua, ystäviä ja muita ihmissuhteita sekä elämän arkirutiineja.  Harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa, esim. ostoksilla.  Puheen ymmärtäminen ja puhuminen painottuvat kurssilla, mutta laaditaan myös lyhyitä kirjallisia viestejä.
 
Sl3 Vapaa-aika ja harrastukset
Kurssin aiheet koskevat nuorten jokapäiväistä elämää, kiinnostuksen kohteita, vapaa-ajan viettoa ja harrastuksia.  Opitaan kertomaan mieltymyksistä ja harrastuksista lähinnä suullisesti.  Kielen perusrakenteiden tuntemusta laajennetaan.
 
Sl4 Meillä ja muualla
Kurssilla tutustutaan oman maan ja saksankielisten maiden maantieteeseen, historiaan, nähtävyyksiin ja lomanviettomahdollisuuksiin.  Suullista ilmaisua kehitetään matkustamiseen liittyvissä tilanteissa.  Puheen ymmärtämisen ja puhumisen ohella opetellaan jo hieman kirjoitustaitoa esim. pienten viestien avulla.
 
Sl5 Ennen ja nyt 
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt yksilön ja yhteiskunnan kannalta.  Pyritään hiomaan ja kehittämään kirjallista ilmaisua puheviestinnän ja perusrakenteiden opettelun ohella.  Tekstin- ja kuullunymmärtämisessä harjoitutetaan laajempien kokonaisuuksien ymmärtämistä.
 
Sl6 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat
Kurssin aiheet ja tilanteet liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.  Kurssilla perehdytään monipuolisempiin rakenteisiin.  Kaikki kielitaidon osa-alueet otetaan huomioon arvioinnissa.
 
Sl7 Kulttuuri
Kurssilla käsitellään saksankielisten maiden kulttuuria,  kuvataidetta, kirjallisuutta, musiikkia, elokuvaa, teatteria ja urheilua  sekä sen moninaisuutta. Opitaan kertomaan omista mieltymyksistä kulttuurin alalla sekä suullisesti että kirjallisesti.  Aihepiirien kautta pyritään kartuttamaan sanavarastoa huomattavasti.
 
Sl8 Yhteinen maapallomme
Oman maan ja saksankielisten maiden yhteiskuntien toiminta sekä maapallon nykytila ja tulevaisuuden näkymät ovat kurssin aiheita.  Painotetaan erityisesti tekstin ymmärtämistä. Suullisesti ja kirjallisesti opitaan kertomaan omasta vakaumuksesta ja pohditaan maailmankatsomuksellisia kysymyksiä. Kaikki kielitaidon osa-alueet painottuvat arvioinnissa tasapuolisesti..
 

B2-KIELI: RANSKA

Kaikki kurssit ovat syventiä ja valinnaisia:

 
1. Vapaa-aika ja harrastukset (Temps libre et passe-temps)
Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. 
 
2. Meillä ja muualla (Chez nous et ailleurs)
Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.
 
4.Ennen ja nyt (Aujourd`hui et avant)
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.
 
4. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (Etudes et projets d`avenir)
Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.
 
5. Tiede ja tekniikka (Science et technique)
Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.
 
6. Luonto ja kestävä kehitys (Nature et développement à long terme)
Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. 
 
7. Kulttuuri (Culture)
Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri ja urheilu. Kursilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia osa-alueita.
 
8. Yhteinen maapallomme (Notre monde à tous)
Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kielitaidon kaikkia osa-alueita harjoitetaan, mutta kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti.
 

B3-KIELI: RANSKA

Kaikki kurssit syventäviä ja valinnaisia.

 
1. Hyvää päivää, hauska tutustua (Bonjour! Enchanté!)
Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää.  
 
2. Näin asiat hoituvat (Affaires réglées)
Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esim. pankki-, posti-, lääkäri-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista.
 
3. Vapaa-aika ja harrastukset (Temps libre et passe-temps)
Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta.
 
4. Meillä ja muualla (Chez nous et ailleurs)
Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. 
 
5. Ennen ja nyt (Aujourd`hui et avant)
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.
 
6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (Etudes et projets d`avenir)
Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. 
 
7. Kulttuuri (Culture)
Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdemaiden kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita.
 
8. Yhteinen maapallomme (Notre monde à tous)
Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti.
 

VENÄJÄN KIELI

 
1.  Kurssi
Kurssilla opitaan kyrilliset aakkoset, niiden kirjoittaminen ja ääntäminen sekä venäjän kielen intonaatio. Opetellaan esittäytymään ja kertomaan omasta itsestä. Tutustutaan Venäjän maantieteeseen ja kulttuuriin, erityisesti Pietariin. Arvioinnissa painottuu tuntityöskentely ja  suullinen ilmaisu kurssikokeen ohella.
 
2. Kurssi
Kurssin aikana opitaan kertomaan matkustelusta ja kokemuksista eri paikoissa.  Tavallisimmat termit julkisista liikennevälineistä ja niissä liikkumisesta tulevat tutuiksi kurssin aikana.  Opitaan asioimaan ravintolassa ja keskustelemaan ruuista ja juomista.  Perehdytään myös venäläiseen nimijärjestelmään ja opitaan kertomaan tavallisimmista ammateista.  Arviointi tapahtuu tuntityöskentelyn ja kurssikokeen perusteella.
 
Venäjän kieltä voit opiskella lisää etäopetuksen kautta.
 

ITALIAN KIELI

 
Italian kurssien tavoitteena on tarjota oppilaille perustiedot italian kielestä ja kulttuurista. Tavoitteena on, että oppilas kurssin jälkeen selviää yksinkertaisista jokapäiväisistä keskustelutilanteista ja tuntee jonkin verran italialaista tapakulttuuria. Italian kieltä on tarjolla 2 kurssia.
 
Lisää italiaa voit opiskella etäopetuksen kautta.
 

KEMIA

 

Pakollinen kurssi:

KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia   
 
Syventävät kurssit:
KE2 Kemian mikromaailma
Kurssilla käsitellään atomin rakennetta, jaksollista järjestelmää ja alkuaineen ominaisuuksia. Kemiallisista sidoksista opiskellaan ionisidos, metallisidos ja kovalenttinen sidos sekä heikoista kemiallisista sidoksista ioni–dipolisidos ja vetysidos. Tarkastellaan myös sidoksien ominaisuuksia. Orgaanisten yhdisteiden rakenteeseen  perehdytään rakenne- ja stereoisomerian näkökulmasta.
 
KE3 Reaktiot ja energia
Kurssilla opiskellaan kemiallisen reaktion ilmaisemista kemiallisin symbolein, epäorgaanisia ja orgaanisia reaktiotyyppejä ja mekanismeja sekä sovelluksia. Lasketaan stokiometrisia laskuja eli opitaan hyödyntämään reaktioyhtälön kertoimia kemiallisissa laskuissa. Tarkastellaan kemiallisten reaktioiden energiamuutoksia sekä reaktioiden nopeuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä.
 
KE4 Metallit ja materiaalit 
Kurssilla opiskellaan sähkökemiallista jännitesarjaa ja sen soveltamista kemiallisen parin ja elektrolyysin yhteydessä. Kemiallisista reaktioista tarkastellaan hapettumis- ja pelkistymisreaktioita. Lisäksi kurssilla käsitellään bio- ja synteettisiä polymeerejä ja komposiitteja.
 
KE5 Reaktiot ja tasapaino
Kurssilla käsitellään reaktiotasapainoa mm happo-emästasapainoa, vahvoja ja heikkoja protolyyttejä, puskuriliuoksia ja niiden merkitystä sovelluksissa sekä liukoisuutta ja liukoisuustasapainoa. Lisäksi tarkastellaan tasapainoon liittyviä graafisia esityksiä.
Koulukohtaiset syventävät kurssit:
 
Ke6 Kemian kertauskurssi (0,5 kurssia)
Kurssin tavoitteena on kerrata lukion kemian keskeisimmät asiakokonaisuudet sekä parantaa laskuvalmiuksia sekä ylioppilaskirjoituksien reaalikoetta että mahdollisia pääsykokeita varten.
Sisältö: Kertaustehtäviä sekä aikaisempien vuosien ylioppilaskokeen reaalikoe-tehtäviä.Kurssi suositellaan suoritettavaksi kolmannen opiskeluvuoden loppupuolella.
 
KE7 Työkurssi 
Kurssilla tutustutaan kemian ilmiöihin ja työskentelymenetelmiin kokeellisesti työskennellen. Opetellaan tekemään työselostuksia, raportteja ja arvioimaan työn tuloksia.Sisältö: Erilaisia kemian työskentelymenetelmiä mm.  aineiden valmistamista, määrällistä ja laadullista analysointia.
 

FYSIIKKA

Pakollinen kurssi

1. Fysiikka luonnontieteenä (FY1)
 

Syventävät kurssit

2. Lämpö (FY2)
Kaasujen tilanmuutokset ja lämpölaajeneminen, paine, hydrostaattinen paine, kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia, mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde, lämpöopin pääsäännöt, sisäenergia sekä energiavarat.
 
3. Aallot (FY3)
Harmoninen voima ja värähdysliike, aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen, aaltoliikkeen interferenssi, diffraktio ja polarisoituminen, heijastuminen, taittuminen ja kokonaisheijastuminen, valo, peilit ja linssit sekä ääni, melun terveysvaikutukset ja kovalta ääneltä suojautuminen.
 
4. Liikkeen lait (FY4)
Liikkeen mallit ja Newtonin lait, etä- ja kosketusvoimat, erityisesti liikettä vastustavat voimat, noste, liikemäärän säilyminen ja impulssiperiaate, liike- ja potentiaalienergia sekä työperiaate sekä värähdysliikkeen energia.
 
5.Pyöriminen ja gravitaatio (FY5)
Momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen, pyörimisliikkeen mallit, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike, pyörimisen liikeyhtälö, pyörimismäärän säilyminen, pyörimisliikkeen energia, ympyräliike ja ympyräliikkeen kiihtyvyys, gravitaatio ja gravitaation alainen liike, heittoliike ja planeettojen liike sekä satelliitit ja niiden käyttö.
 
6. Sähkö (FY6)
Sähköpari, sähkövirran kulku metallijohteessa, jännitteen ja sähkövirran mittaaminen, Ohmin laki, Joulen laki, vastukset, vastusten kytkennät ja Kirchoffin lait, Coulombin laki, homogeeninen sähkökenttä ja aine sähkökentässä, kondensaattori, kytkennät ja energia sekä sähkövirran kulku puolijohteessa, esimerkkinä diodi.
 
7. Sähkömagnetismi (FY7)
Magneettinen voima, magneettikenttä ja aine magneettikentässä, varattu hiukkanen homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä, induktiolaki ja Lenzin laki, induktioilmiöitä - pyörrevirrat, generaattori ja itseinduktio, energian siirto sähkövirran avulla, tehollisen jännitteen ja sähkövirran mittaaminen sekä impedanssin taajuusriippuvuuden määrittäminen, värähtelypiiri ja antenni, sähkömagneettinen viestintä, sähköturvallisuus sekä energiateollisuus.
 
8. Aine ja säteily (FY8)
Sähkömagneettinen säteily, röntgensäteily, mustan kappaleen säteily, valosähköilmiö, säteilyn hiukkasluonne ja hiukkasten aaltoluonne, atomimallit esimerkkinä Bohrin atomimalli, kvantittuminen, viivaspektri, atomin energiatilat ja energiatasokaavio, atomiytimen rakenne, radioaktiivisuus ja säteilyturvallisuus, massan ja energian ekvivalenssi, ydinreaktiot ja ydinenergia sekä aineen pienimmät osaset ja niiden luokittelu.
 

Koulukohtainen syventävä kurssi

 
9. Kertauskurssi (FY9)
Palautetaan mieleen aikaisempien kurssien aikana opiskeltuja asioita sekä valmentaudutaan vastaamaan ylioppilaskirjoitusten fysiikan tehtäviin. Kurssi arvioidaan numeroin.

 

Soveltava kurssi:

10. Fysiikan työkurssi (FY10)
Oppilastöiden tekeminen eri fysiikan osa-alueilta, työselosteen laatiminen sekä virhearviointi. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.
 

MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

 

Pakolliset kurssit

1. Funktiot ja yhtälöt (MAA1)

2. Polynomifunktiot (MAA2)
3. Geometria (MAA3)
4. Analyyttinen geometria (MAA4)
5. Vektorit (MAA5)
6. Todennäköisyys ja tilastot (MAA6)
7. Derivaatta (MAA7)
8. Juuri- ja logaritmifunktiot (MAA8)
9. Trigonometriset funktiot ja lukujonot (MAA9)
10. Integraalilaskenta (MAA10)
 

Syventävät kurssit

11. Lukuteoria ja logiikka (MAA11)
Lauseen formalisoiminen, lauseen totuusarvot, avoin lause, kvanttorit, suora, käänteinen ja ristiriitatodistus, kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö, Eukleideen algoritmi, alkuluvut, aritmetiikan peruslause sekä kokonaislukujen kongruenssi.
 
12. Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä (MAA12)
Absoluuttinen ja suhteellinen virhe, Newtonin menetelmä ja iterointi, polynomien jakoalgoritmi, polynomien jakoyhtälö sekä muutosnopeus ja pinta-ala.
 
13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (MAA13)
Funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen, jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia, funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä sekä epäoleelliset integraalit.
 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

14. Kertauskurssi (MAA14)
Kerrataan pakollisten kurssien aikana läpikäydyt asiat. Kurssi arvioidaan numeroin.
 
15. Kohti ylioppilaskirjoituksia (MAA15)
Käydään läpi aikaisempien ylioppilastutkintojen pitkän matematiikan kokeita. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.
 

LYHYT MATEMATIIKKA (MAB)

 

Pakolliset kurssit:

MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt  
MAB2 Geometria   
MAB3 Matemaattisia malleja I  
MAB4 Matemaattinen analyysi  
MAB5 Tilastot ja todennäköisyys
MAB6 Matemaattisia malleja II
 

Syventävät kurssit:

MAB7 Talousmatematiikka  
Kurssilla opitaan talouselämän käsitteitä ja valmiuksia oman talouden suunnitteluun. Kurssilla opiskellaan taitoja, joita voi hyödyntää esim. yrittäjyyden ja taloustiedon opiskelussa.
 
MAB8 Matemaattisia malleja III
Kurssilla opitaan apuneuvoja jaksollisten ilmiöiden matemaattiseen(mm muotoa f(x) = A sin (bx) olevien funktioiden kuvaajat) käsittelyyn. Määritellään mm trigonometrisiä funktioita yksikköympyrän avulla ja käsite radiaani. Ratkaistaan muotoa f(x) = a olevia yhtälöitä. Opitaan vektorin käsite ja vektoreiden peruslaskutoimituksien periaatteet sekä koordinaatiston vektoreiden komponenttiesitys ja skalaaritulo. Opitaan laskemaan vektoreiden välisiä kulmia sekä kaksi- että kolmiulotteisessa koordinaatistossa.
 

Koulukohtaiset syventävät kurssit:

MAB9 Kertauskurssi  
Kurssilla annetaan hyvä pohja yo-tutkinnon matematiikan kokeen suorittamiseen.Sisältö: Kurssilla kerrataan pakollisten kurssien oppimäärää oppikirjan harjoituksien avulla sisältäen myös aikaisempien vuosien yo-tehtäviä. 
 
MAB10 Abien lisäkertaus kurssi
Kurssilla lasketaan aikaisempien vuosien yo-tehtäviä ja kurssi tukee kertauskurssin (S MAB9) opiskelua. Halutessasi voit hankkia lyhyen matematiikan yo-tehtäviä -kokoelmakirjan, joita on tarjolla useilta eri kustantajilta.
 

MAANTIETO

 

Pakolliset kurssit: 

GE1, Sininen planeetta
GE2, Yhteinen maailma
 

Syventävät kurssit:

GE3, Riskien maailma
Tavoitteena on tunnistaa luonnon, ihmisen toiminnan ja niiden yhteensovittamisen tuottamat ongelmat. Lisäksi käsitellään riskeihin varautumista ja mahdollisuuksia niiden torjumiseksi.
 
GE4, Aluetutkimus
Kurssilla perehdytään syvällisemmin karttoihin ja niiden tulkintaan. Tutustutaan paikkatietoaineistoihin ja opiskellaan myös muiden maantieteellisten tietolähteiden käyttöä.  Laaditaan omasta alueesta tutkielma. Ei sovellu itsenäisesti suoritettavaksi.
 

BIOLOGIA

Pakolliset kurssit:

BI1, Eliömaailma
BI2, Solu ja perinnöllisyys
 

Syventävät kurssit:

BI3, Ympäristöekologia
Kurssin tarkoituksena on syventää ekologian tietoja luonnon monimuotoisuudesta, ympäristöongelmista sekä niiden ratkaisumahdollisuuksista. Lisäksi perehdytään Suomen luonnon erityispiirteisiin ja Kestävään tulevaisuuteen. 
 
BI4, Ihmisen biologia
Tarkastelun kohteena on ihmisen elimistö ja sen toiminta. Pohditaan miten perimä, ympäristö ja elintavat vaikuttavat terveyteen ja elämänkaareen. 
 
BI5, Bioteknologia
Syvennetään tietoja soluista ja perinnöllisyydestä (pohjana kurssit BI 1 ja BI 2). Tutustutaan jalostukseen, mikrobeihin sekä niihin liittyviin sovellutuksiin. Perehdytään geenitekniikan perusteisiin ja niistä syntyviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Ei sovellu itsenäisesti suoritettavaksi.
 

HISTORIA

Pakolliset kurssit:

HI1 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri
HI2 Eurooppalainen ihminen
HI3 Kansainväliset suhteet
HI4 Suomen historian käännekohtia
 

Syventävät kurssit:

HI5 Suomen historia esihistoriasta autonomian aikaan 
Kyrönmaan historiassa esihistoriallinen aika ja Ruotsin vallan aika ovat sekä löytöjen että tapahtumien suhteen valtakunnallisestikin merkittäviä. Kurssilla perehdytään ajanjaksoon ottaen huomioon paikallishistorialliset näkökohdat. Kurssilla voidaan tehdä tutustumiskäyntejä alueen museoihin. Oppilaat voivat laatia kurssilla paikallishistoriaan liittyvän tutkielman, jolla voidaan korvata kurssin päättökuulustelu. 
 
HI6 Kulttuurit kohtaavat
Kurssilla tutustutaan eurooppalaisille vieraiden maanosien kulttuureihin ja niiden ajatustapoihin. Kurssin tavoitteena on tutkia seurauksia, joita on ollut eurooppalaisen kulttuurin yhteentörmäyksestä vieraisiin kulttuureihin. Tavoitteena on myös oppia ymmärtämään meille eksoottisten kulttuureiden ajatustapoja. Oppijat perehtyvät tarkemmin valitsemaansa kulttuurin alueeseen tekemällä aiheesta lyhyehkön multimediaesityksen tai tutkielman. 
Koulukohtaiset syventävät kurssit:
 
HI7 Kansainvälinen politiikka
toisen maailmansodan jälkeistä historiaa kansainvälisen politiikan valossa
 
HI8 USA:n historiaa englannin kielellä
Kurssilla tutustutaan USA:n historiaan monipuolisia opetusmenetelmiä käyttäen esim. internet, kirjallisuus, elokuvat ja musiikki. Opetus tapahtuu englanninkielellä. 
 
HI9 Historian kertauskurssi abiturienteille (0,5 kurssia)
- kerrataan lukion historian kurssit ylioppilaskirjoituksia varten 
Käytettävät opetusmenetelmät Historian opiskelun keskeinen piirre on kriittisyys sekä tietoon sinänsä että opiskeltavaan ilmiöön. Mahdollisuuksien mukaan tulisi oppijoille antaa mahdollisuus tutustua opiskelukohteesta saatavissa olevaan erilaiseen tietoon ja tutkimustuloksiin. Näiden pohjalta voidaan kehittää oppijoiden taitoja arvioida tietojen luotettavuutta ja havaita tietojen suhteellisuus. Opiskelussa käytetään mahdollisuuksien mukaan erilaisia materiaaleja kuten historian yleis- ja erikoisteoksia, arkistolähteitä, joukkotiedotuksen tekstejä ja ohjelmia sekä tietokantoja. Lähdeaineisto voi olla sekä suomenkielistä että vieraskielistä. Tämän lisäksi pyritään kehittämään oppilaiden kirjallisia ja suullisia valmiuksia tuottaa asiatekstiä, kirjoitelmia ja tutkielmia. 
 

YHTEISKUNTAOPPI

Pakolliset kurssit:

YH1 Valtarakennelmat, valtio ja yksilö
YH2 Taloustieto
 

Syventävät kurssit:

YH3 Lakitieto
- kansalaiset joutuvat pulmatilanteisiin, joissa on kysymys erilaisista oikeustoimista
- lainopilliset perustiedot ovat aikuistuvalle nuorelle tärkeitä, jotta hän selviää elämänsä eri tilanteissa
- käsitellään keskeisesti mm. perhelainsäädäntöä, perinnönjakoa, kuluttajansuojaa, työoikeutta ja rikoslainsäädäntöä
- kurssiin sisältyy opintokäynti mm. käräjäoikeuteen
- kurssikokeessa ratkaistaan yksinkertaisia oikeustapauksia
- soveltuu huonosti itsenäisesti opiskeltavaksi 
 
YH4 Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni
Kurssilla käsitellään Euroopan unionia ja sen toimintatapoja sekä eurooppalaisia kulttuureja ja yhteiskuntia.
 

YRITYSTALOUS

YT1 Yrittäjyyden perusteet 

Keskeisenä sisältö:
yrittäjyys ajattelu- ja toimintatapana
sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys
yrittämisen edellytyksiä ja toimintamuotoja
oman alueen yrittäjyyteen tutustuminen
yrittäjyyteen liittyviä aihepiirejä oppilaiden oman kiinnostuneisuuden pohjalta.
 

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO

Pakolliset kurssit:

UE1 Uskonnon luonne ja merkitys 
UE2 Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta 
UE3 Ihmisen elämä ja etiikka 
 

Syventävät kurssit

UE4 Uskontojen maailmat 
Kurssilla tutustutaan maailmanuskontojen ominaispiirteisiin, oppiin ja niiden vaikutukseen ajatteluun, kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Opiskeltavat uskonnot ovat hindulaisuus, buddhalaisuus, Kiinan ja Japanin uskonnot, juutalaisuus, islam ja varhaiskantaiset uskonnot.
 
UE5 Mihin suomalainen uskoo? 
Kurssilla opiskellaan suomalaisen uskonnollisuuden historiaa ja pyritään ymmärtämään myös nykypäivän ilmiöitä ja uskonnollisten yhteisöjen merkitystä ja vaikutusta suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan.
 

PSYKOLOGIA

Pakollinen kurssi:

PS1 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus 
 

Syventävät kurssit

PS2 Ihmisen psyykkinen kehitys 
Kurssilla selvitellään yksilön psyykkisen kehityksen perustana olevia psykologisia, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä ja tutustutaan erilaisiin kehityspsykologisiin teorioihin ihmisen elämänkaaresta ja sen tutkimisesta.
 
PS3 Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet 
Kurssilla opiskellaan kognitiivisia prosesseja, kuten tarkkaavaisuutta, havaitsemista ja muistia ja hermoston toiminnan periaatteita ja niiden yhteyksiä kognitiivisiin toimintoihin.
 
PS4 Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta 
Kurssilla perehdytään tietoisen ohjauksen ja tiedostamattomien tekijöiden vaikutuksiin ihmisen toiminnassa, motivaation ja emootioiden perusteorioihin ja niiden vaikutukseen yksilön ja yhteisön hyvinvointiin. Pohditaan myös taitavan ajattelun, älykkyyden, asiantuntijuuden ja luovuuden edellytyksiä ja kehittämismahdollisuuksia.
 
PS5 Persoonallisuus ja mielenterveys 
Kurssilla tutustutaan persoonallisuuspsykologian keskeisiin käsitteisiin, tutkimiseen, määrittelyyn ja selittämiseen ja mielenterveyteen vaikuttaviin tekijöihin, mielenterveyshäiriöihin ja niiden hoitoon ja psyykkisen hyvinvoinnin edellytyksiin ja ylläpitämiseen.
 

Koulukohtainen syventävä kurssi

 

PS6 Sosiaalinen vuorovaikutus 
Kurssilla perehdytään tarkemmin (PS1:n pohjalta) yksilön ja ryhmän toimintaan ja siihen, millaisia sosiaalipsykologisia lainalaisuuksia ja ilmiöitä sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyy.Kurssi sisältää tehtäviä, pienimuotoisia tutkimuksia ja erilaisia harjoituksia, siksi kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti eikä kurssista pidetä koetta. Kurssi arvostellaan merkinnällä s (suoritettu) tai h (hylätty).      
 

FILOSOFIA

Pakollinen kurssi

FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun 

 

Syventävät kurssit

FI2 Filosofinen etiikka 
Kurssilla perehdytään filosofisen etiikan tärkeimpiin ongelmiin, käsitteisiin ja teorioihin.
 
FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofia 
Kurssilla tutustutaan tietoon ja tietämiseen filosofiassa, tieteessä ja arkielämässä ja todellisuuden perusrakenteen arviointiin filosofiassa, tieteessä ja katsomuksissa.
 
FI4 Yhteiskuntafilosofia 
Kurssilla perehdytään yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin ja pohditaan  yksilön ja yhteiskunnan välistä suhdetta sekä yhteiskunnallista ja poliittista toimintaa.
 

LIIKUNTA

Pakolliset kurssit:

Lip1/Lit1 Taitoa ja kuntoa
Lip2/Lit2 Liikuntaa yhdessä ja erikseen
 

Syventävät kurssit

Kurssien tavoitteena on opiskelijalähtöisyyden korostuminen, yhteistoiminnallisuuden edistäminen ja koulun yhteishengen vahvistaminen. Syventävien kurssien sisältöjen tarkentaminen tapahtuu opiskelijoiden kanssa yhdessä.
 
LI3 Virkisty liikunnasta
Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Kurssi koostuu yhdestä tai useammasta liikuntamuodosta. Opettaja tarkentaa yhdessä opiskelijaryhmän kanssa kurssin sisällön.
 
LI4 Yhdessä liikkuen 
Kurssin sisältönä ovat vanhat tanssit tai jokin muu yhdessä toteutettava liikunta.Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisiä liikuntaharrastuksia. työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän yhteistoiminta. 
 
LI5 Kuntoliikunta
Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan tehostaminen, oman kunnon kohottaminen ja seuraaminen sekä jatkuvan liikunnan harrastamisen merkityksen oivaltaminen. Opiskelijat laativat henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman kurssille, joka toteutetaan sekä itsenäisesti että ryhmässä. Opettaja tarkentaa sisällön yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.
 
Soveltava kurssi
Liikunnan lukiodiplomin suorittaminen on osoitus opiskelijan liikunnallisista kyvyistä, harrastuneisuudesta ja alasuuntautuneisuudesta. Diplomin saamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut vähintään viisi liikunnan kurssia. Diplomi suoritetaan koko lukion kestävänä seurantana. 
 
Liikunnan lukiodiplomi koostuu seuraavista osa-alueista:
liikuntakykyisyys, erityisosaaminen, liikuntatiedot, yhteistyötaidot ja portfolio. Liikunnan lukiodiplomista annetaan erillinen  todistus.
 

TERVEYSTIETO

Pakollinen kurssi:

TE1 Terveyden perusteet
 
Syventävät kurssit
TE2 Nuoret, terveys ja arkielämä
Kurssilla syvennetään pakollisen kurssin tavoitteita nuoren arkielämän terveystottumuksien ja selviytymisen keinojen osalta. Keskeisiä sisältöjä itsetuntemus, sosiaalisen tuen merkitys, kriisien kohtaaminen, riippuvuudet, päihteet sekä terveysongelmat niin yksilön, yhteiskunnan kuin globaalistakin  näkökulmasta.
 
TE3 Terveys ja tutkimus
Kurssilla perehdytään pakollisen kurssin tavoitteita syventäen terveydenhuollon käytäntöihin, terveyspalveluiden tarjontaan sekä yksilön asemaan terveyden- ja sairaudenhoidossa. Työskentelyssä korostuvat terveystottumuksien arvioiminen, toiminnallisuus, tekemällä oppiminen sekä mahdolliset vierailukäynnit. 
 

KUVATAIDE

Pakollinen kurssi:

KU1 Minä, kuva ja kulttuuri

 

Syventävät kurssit:

KU2 Ympäristö, paikka, tila
muotoilu ja arkkitehtuuri peruskäsitteineen, ympäristön suunnittelu ja sen ideologia, tila käsitteenä ja sen kokeminen eri tavoin, perspektiivi, väriperspektiivi, piirustus, maalaus, muotoilu, pienoismallit, mallintaminen jne.
 
KU3 Media ja kuvien viesti
kuvailmaisu mediassa, sen tulkinta ja analysointi, kuvien käyttö eri viestintäympäristöissä oman ilmaisun välineenä, kuvajournalismi, mainos, viihdekuvat, sarjakuva, kotisivujen ja pelien kuvamaailma, elokuva ja video kuvakerronnan välineenä, kollaasi, atk, video, piirtäminen, maalaaminen
 
KU4 Taiteen kuvista omiin kuviin
kuvataiteen historiaa ja tulkintaa kuvin ja sanoin, kuvataiteen sisältö ja ilmaisutavat, taiteen tuntemus oman ilmaisun tukena, kuvan sisältö ja muoto – väri, sommittelu, valo, varjo, liike ja pinnan rakenne, harjoitustöitä, piirustus ja maalaus, luonnos kuvan perustana
 
KU5 Nykytaiteen työpaja
nykytaiteen ajankohtaiset ilmiöt ja tulkinta, visuaaliset merkitykset ympäristössä ja niiden käyttö omassa ilmaisussa, nykytaiteen keinot, prosessityöskentely, taiteilija itsenäisenä yrittäjänä, harjoitustöitä – piirustus ja maalaus
 
KU6 Lukiodiplomi
valtakunnalliset koeaiheet, osin itsenäinen, pohjaksi 4-kurssia, todistus jatkoa ajatellen. Kuvataiteen lukiodiplomista annetaan erillinen todistus
 
KU7 Taide ammattina
näyttelyn rakentaminen ja suunnittelu, gallerian suunnittelu, taiteen julkistaminen ja markkinointi katsaus taidekoulutukseen , taiteilija itsenäisenä yrittäjänä tai palkattuna työntekijänä
 

MUSIIKKI

Pakollinen kurssi (musiikkia ja kuvataidetta pitää opiskella yhteensä vähintään 3 kurssia):

MU1 Musiikki ja minä
 

Syventävät kurssit:

MU2 Moniääninen Suomi
- lauletaan ja soitetaan (paljon suomalaista musiikkia)
- tutustutaan pop/rock/viihdemusiikkiin (kaiken maalaiseen) 50-luvulta eteenpäin
 
MU3 Ovet auki musiikille
- bändisoitinten opettelua. - paljon laulua ja soittoa
 
MU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa
- tutustutaan näyttämö ja elokuvamusiikkiin. - paljon soittoa ja laulua
 
MU5 Musiikkiprojekti
- paljon laulua  ja soittoa. - mikäli valmistuu, niin jokin esitys
 
MU6 Diplomikurssi
Omatoimista työtä musiikkia enemmän harrastavalle ja vähintään neljä musiikinkurssia tehneelle. Musiikin lukiodiplomista annetaan erillinen todistus
 
MU7 Musiikin harrastuneisuuden kurssi
Kurssista saa suoritusmerkinnän, jos on laulanut koulun kuorossa vähintään kaksi vuotta tai suorittaa lukion aikana musiikkiopiston teorian tai säveltapailun 3/3 kurssitutkinnon tai vastaavan: tai suorittaa musiikkiopistossa jonkin soittimen 2/3 kurssitutkinnon tai vastaavan. Arvosteluna vain suoritusmerkintä.
 

TEKSTIILITYÖ

Tekstiilityön tavoitteena on kehittää konkreettisen toiminnan avulla luovuutta ja ongelmaratkaisukykyä, harjaannuttaa havaintokykyä ja esteettistä tajua sekä tarjota käsillä tekemisen tuomaa mielihyvää. Tekstiilityötä voi suorittaa 4 kurssia, kaikilla kursseilla työskentelystä laaditaan portfolio.
 
TS1 Tekstiilityö 
Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan vaatteita tai sisustustekstiilejä muodikkaista materiaaleista erilaisilla perustekniikoilla. 
 
TS2 Vaatetus
Kurssilla valmistetaan vaatteita erilaisilla tekniikoilla. Tekemisessä korostuu oppilaan itsenäinen työskentelyprosessi. Kurssilla voi valmistaa vanhojenpäivän puvun. 
 
TS3 Tekstiilityö
Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan tekstiilitöitä erilaisilla tekniikoilla. Kokeillaan esim. kankaanmaalaamista, huovuttamista tai solmeilua.
 
TS4 Diplomikurssi
Kurssilla suoritetaan lukiodiplomi, opetushallituksen ohjeiden mukaisesti. Arvioinnissa otetaan huomioon idean tuottaminen ja kehittely, suunnitelman omaperäisyys, tuotteen toimivuus ja laatu, tehtyjen ratkaisujen perustelut, tekniikka- ja materiaalitaju, sekä tuotteen ja portfolion esteettinen kokonaisvaikutelma.
Tekstiilityö arvioidaan suoritusmerkinnällä hyväksytty/hylätty. Mikäli oppilas haluaa, hän saa myös numeroarvostelun 4-10.
 

TIETOTEKNIIKKA

Koulukohtaiset soveltavat kurssit:

 
AT1 Tiedon esittäminen 
Tekstinkäsittelyohjelman perusteet Microsoft Word – ohjelmalla tai vastaavalla, esitysgrafiikkaohjelman perusteet Microsoft PowerPoint – ohjelmalla tai vastaavalla sekä graafisten diagrammien muodostaminen Microsoft Excel – ohjelmalla tai vastaavalla. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.
 
AT2 Internetin  perusteet
Hakupalveluiden käyttö, sähköposti ja muut viestintäkanavat, html-kielen perusteet, kuvien ottaminen digitaalikameralla sekä otettujen kuvien muokkaaminen kuvankäsittelyohjelmalla. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.
 
AT3 Internetohjelmointi
Html-kielen kehittyneemmät käskyt, css, JavaScriptin alkeet sekä PHP:n alkeet. Kurssille osallistuminen edellyttää AT2 – kurssin käymistä tai vastaavia tietoja. Kurssi arvioidaan numeroin.
 
AT4 Ohjelmointi
C++ -ohjelmoinnin alkeet: muuttujat, peräkkäisyys, ehdollisuus sekä toistot. Kurssi arvioidaan numeroin.
 
AT5 Ohjelmoinnin jatkokurssi
C++ -ohjelmointia: taulukot, funktiot sekä oliot. Kurssille osallistuminen edellyttää AT4 – kurssin käymistä tai vastaavia tietoja. Kurssi arvioidaan numeroin.
 

OPPILAANOHJAUS

Pakollinen kurssi (opetus jaettu kolmelle vuodelle):

 
Op1 Oppien osaavaksi
Perehtymisjakso
Perehtymisjakson tavoitteena on perehdyttää oppilas
- lukio-opintoihin
- lukioon opiskeluympäristönä
- opiskelutekniikkaan painottaen yritteliäisyyttä ja omaa vastuuta
 
Jatko-opinnot
Perehtymisjakson aikana oppilaalle muodostuu kuva
- Suomen korkeakoulujärjestelmästä; yliopistot, ammattikorkeakoulut
- toisen asteen 
 
ylioppilaspohjaisesta koulutuksesta 
- opiskelusta ulkomailla
- lisäksi oppilaalle annetaan mahdollisuus perehtyä opiskelijavalintoihin, pääsykokeisiin ja pääsymahdollisuuksiin
 
Ylioppilastutkinto
Perehtymisjakson aikana perehdytään
- ylioppilastutkinnon rakenteeseen
- käytännön menettelyihin ja valintoihin
- valmistautumiseen kirjoituksiin
 

Syventävä kurssi:

Op2 Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta  
Kurssin aikana opiskelija syventää ja laajentaa opiskelu- ja työelämätietouttaan tutustumalla eri oppilaitoksiin ja ammatteihin. Kurssin tavoitteena on tukea ja auttaa opiskelijaa jatko-opintojen sekä tulevaisuuden suunnittelussa. Tämä toteutetaan yksilöllisestä lähtökohdista opiskelijan kiinnostuksia ja taitoanalyysiä hyödyntäen. 
 
Kurssi soveltuu parhaiten lukion toisen tai kolmannen vuoden opiskelijalle. Kurssiin voi sisältyä erilaisia suoritustapoja lähtien opiskelijan yksilöllisistä lähtökohdista myös pienryhmänä jos opiskelijoiden tavoitteet ovat saman suuntaiset. Kurssiin kuuluu osana työelämään, työvoimapalveluihin, eri asteiden oppilaitoksiin, mahdollisesti koulun ohjaustoimintaan osallistumista.
Arvioinnin pohjana on opiskelijan laatima portfolio.
 
Lukiodiplomit taito- ja taideaineissa
Opetushallitus on kehittänyt lukiodiplomit, joiden avulla opiskelija voi antaa erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan taito- ja taideaineissa.Kyrönmaan lukiossa lukiodiplomeja voi suorittaa kirjallisuudessa, kuvataiteessa, liikunnassa, musiikissa ja tekstiilityössä. Näyttöön sisältyy opiskelijan oma taiteellinen, tiedollinen ja taidollinen osuus. Opetushallitus on vahvistanut valtakunnalliset lukiodiplomin suorittamisen ehdot, arviointkriteerit ja todistuksen muodon. Osassa lukiodiplomeista tehtävät vaihtuvat vuosittain ja ne julkaistaan Opetushallituksen sivuilla loppukeväästä (www.operushallitus.fi). Lukiodiplomitodistuksen suoritetusta lukiodiplomista antaa oma lukiosi ja se on lukion päättötodistuksen liite.  Opiskelija saa siis todistuksen suoritetusta lukiodiplomista suoritettuaan lukion koko oppimäärän. Lukiodiplomi täydentää ja parantaa lukion päättävän opiskelijan mahdollisuuksia osoittaa erityisosaamistaan aineissa, joissa ei ole kokeita ylioppilastutkinnossa. 
Tulevaisuudessa on pyrkimyksenä luoda edellytyksiä lukiodiplomisuoritusten nykyistä laajempaan hyödyntämiseen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Lisätietoja lukiodiplomin suorittamisesta ja vuosittain vaihtuvista tehtävistä saat Opetushallituksen sivuilta: www.edu.fi/lukiokoulutus/lukiodiplomit/lukiodiplomista ja Kyrönmaan lukio taito- ja taideaineen opettajilta. 

 

Lukidiplomit

AI Kirjallisuuden lukiodiplomi

KU6 Kuvataiteen lukiodiplomi
suorittamisen ehtona on 4 suoritettua kurssia
aiheet vaihtuvat vuosittain ja aiheista valitaan yksi tehtävä
osin itsenäinen kurssi
valtakunnallisesti noteerattava arvosana (1-5)
taidekouluihin pyrkiville ansioksi
 
LI6 Liikunnan lukiodiplomi
Liikunnan lukiodiplomin suorittaminen on osoitus opiskelijan liikunnallisista kyvyistä, harrastuneisuudesta  ja alaan suuntautuneisuudesta. Diplomin saamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut vähintään viisi (5) liikunnan kurssia. Diplomi suoritetaan koko lukion kestävänä seurantana.
 
Liikunnan lukiodiplomi koostuu seuraavista osa-alueista:
  • liikuntakykyisyys
  • erityisosaaminen
  • liikuntatiedot
  • yhteistyötaidot
  • portfolio
 
Liikunnan lukiodiplomista annetaan erillinen todistus.  
MU6 Musiikin lukiodiplomi
Tarkoitettu keskivertoa enemmän musiikkia harrastaville. Sisältää vähän ohjausta ja apljon itsenäistä työskentelyä. Diplomin saamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut vähintään  neljä (4) musiikin kurssia. 
 
TS4 Tekstiilityön diplomikurssi
Kurssilla suoritetaan lukiodiplomi Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti. 
Kyrönmaan lukio | Kyrööntie 15, 61500 ISOKYRÖ | Puh. Opettajanhuone (06) 470 1236 | koulukeskus@isokyro.fi
Powered by WebUpdate