1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   

Arviointi

Kurssin arviointi

 
Opiskelijan suorittama kurssi arvostellaan sen päätyttyä. Kurssin arvostelu perustuu paitsi mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, myös opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tuotosten arviointiin. Arvostelun kriteerit selvitetään kurssin alussa. Mikäli opiskelijalla on kurssista runsaiden poissaolojen takia vähän näyttöä, opettajalla on oikeus jättää kurssi arvostelematta.
 
Jos opiskelija on ollut sairauden takia poissa kurssikokeesta, hänen kurssinsa arvostellaan myöhemmin. Kurssi arvostellaan numeroarvosanoin 4-10 tai käyttämällä suoritusmerkintää hylätty i / suoritettu s. Opetussuunnitelmassa määritellään aineryhmien ja oppiaineiden yhteydessä kunkin kurssin arvostelutapa.
 
Yhden kurssin käsittävät oppiaineet arvostellaan myös numeroarvosanoin, mutta oppilaan pyynnöstä annetaan päättötodistukseen suoritusmerkintä.
 

Päättöarviointi

 
Lukionsa päättävän opiskelijan tiedot ja taidot arvostellaan sen jälkeen, kun hän on opiskellut kaikki opinto-ohjelmaansa kuuluvien oppiaineiden määrät. Numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta tulee suoritusmerkintä. 
 
Opiskelija saa pyytäessään suoritusmerkinnän liikunnasta ja oppimääristä, jotka käsittävät vain yhden kurssin sekä valinnaista vieraista kielistä jotka käsittävät vain kaksi kurssia. 
 
Oppiaineen oppimäärän arvosanaa annettaessa huomioidaan kaikkien opiskelijan opiskelemien kurssien arvosanat kuitenkin siten, että viimeisiä kursseja painotetaan. Painotus riippuu aineen luonteesta. Oppimäärän arvosanan antaa viimeisen kurssin opettaja neuvoteltuaan tarvittaessa muiden opiskelijalle ao. ainetta opettaneiden opettajien kanssa.
 
Opiskelijalle tarjotaan ylioppilaskirjoituskeväänä tai -syksynä mahdollisuus suorittaa suullinen kuulustelu eli tentti valitsemissaan aineissa. Lisäksi opiskelija voi osallistua ylioppilastutkinnon kokeiden jälkeen lukion oppiaineen kuulusteluun korottaakseen arvosanaansa.
 

Muiden oppilaitosten opinnot ja ulkomaiset opinnot

 
Opiskelijan muissa oppilaitoksissa tai ulkomailla suorittamat opinnot voidaan lukea hyväksi lukion oppimäärään. Ne voidaan hyväksyä lukion oppimäärään joko korvaamaan jotain kurssia, mikäli opinnot vastaavat tavoitteiltaan lukion opetussuunnitelman mukaisia kursseja tai soveltavan kurssin suoritukseksi. Hyväksynnästä päättää rehtori.
 
Yhteistyötahoja ovat mm. Kyrönmaan Opisto ja Kuula-opisto.
 
Kyrönmaan lukio | Kyrööntie 15, 61500 ISOKYRÖ | Puh. Opettajanhuone (06) 470 1236 | koulukeskus@isokyro.fi
Powered by WebUpdate