VOIMASSA OLEVAT KAAVAT

 

ISONKYRÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

Yleiskaavan selostus
Keskustan osayleiskaavakartta
Keskustan osayleiskaava ja laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

LUETTELO SELOSTUKSEN LIITTEISTÄ

Liite 1: Kaava-alueen sijainti
Liite 2: Kaavoitustilanne, Isonkyrön kunta, 2013
Liite 3: Maanomistus, Isonkyrön kunta
Liite 4: Maaston muodot
Liite 5: Tulvavaara-alueet, Etelä-Pohjanmaan ELY
Liite 6: Lausunto tulvakorkeuksista ja suositeltavista rakentamiskorkeuksista Isonkyrön kunnan kaavoitetuilla alueilla, Etelä-Pohjanmaan ELY,  12.3.2015 ja 2.2.2016
Liite 7: Ympäristön tila ja häiriötekijät, Isonkyrön kunta 2013
Liite 8: Pilaantuneet maat, SYKE, ELY-keskukset
Liite 9: Jokivarren maaperätutkimukset
Liite 10: Valtakunnallisesti arvokkaat alueet ja suojellut alueet, 2013
Liite 11: Muinaismuistot, Museovirasto
Liite 12: Rakennetun ympäristön inventointisuunnitelma, Isonkyrön kunta, 2013
Liite 13: Viemärilaitoksen toiminta-alueet, 2013
Liite 14: Infrakustannusvertailu yleiskaavan rakennemalleista, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, 2016
Liite 15: Isonkyrön osayleiskaavaehdotuksen 2030 Lapinmäen alueen infrarakentamisen kustannusvertailu, A-Insinöörit Suunnitelu Oy, 23.11.2016
Liite 16: Vastineet luonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin
Liite 17: Vastineet laajennusalueen luonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin
Liite 18: Vastineet ehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin

JOITAKIN KAAVAA KOSKEVIA ASIAKIRJOJA JA TAUSTASELVITYKSIÄ

- Oikeusvaikutukseton osayleiskaava, Keskustaajaman osayleiskaava, Isonkyrön kunta, 1994

Suojeluohjelmat, päätökset, selvitykset, Valtakunnallisesti arvokkaat alueet
- RKY, Perttilänmäki, Museovirasto
- RKY, Vanha ja uusi kirkko, Museovirasto
- VAT, Kyrönjokilaakso

Pohjavesialueet ja pintavedet
- Pohjavesialueet, 2013
- Pohjavesialue Suolainen, SYKE / ELY-keskukset
- Vesistöt, Isonkyrön kunta, 2013
- Kyrönjoen vesistöalue, SYKE

Luonnonympäristö
- Yleiskaavan luontoselvitys,Pohjanmaan Luontotieto 2012,täydennetty
- Arvokkaat kallioalueet, SYKE / GTK
- CLC2000, maankäyttö/ maanpeite 25m, SYKE
- Maatalouden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma, Ote Länsi-Suomen  ympäristökeskuksen monisteesta
- Yleiskaavan luontokohteiden tarkistus 26.10.2016, FCG

Rakennettu- ja kulttuuriympäristö
- Isonkyrön jokivarren osayleiskaavan arkeologinen inventointi, 2010
- Rakennetun ympäristön inventointisuunnitelma, Isonkyrön kunta, 2013
- Viistokuvat, Aarno Runosmäki
- Vanhoja karttoja; 1 2 ja  3
- Taajamarakenne, SYKE/ YKR

Liikenne- ja yhdyskuntatekniikka
- Isonkyrön keskusta-alueen liikenneselvitys, Talentek 2008
- Lapinmäen alueen liikenneselvitys, Talentek 2008
- Tieverkko, Tiehallinto
- Liikennevaikutusten arviointi: valtatien eteläpuolen pientaloalue

Muut suunnitelmat
- Kosteikkohanke, Tursonneva, Riistakeskus, 2011
- Luiskan vakavuustarkastelu, Maveplan, 2012
- Kulttuuriympäristöselvitys 2014

YLIPÄÄN OSAYLEISKAAVA

* kaavakartta ja kaavamääräykset
* kaavaselostus

TERVAJOEN OSAYLEISKAAVA

* kaavakartta ja kaavamääräykset
* kaavaselostus

Ylipään ja Tervajoen osayleiskaavat ovat saaneet lainvoiman ja tulleet voimaan 23.4.2014.

ASEMAKAAVAN MUUTOS PYSÄKKITIELLÄ

* keskustan asemakaavan muutos ja laajennus korttelissa 601 Pysäkkitiellä - asiakirjat

ASEMAKAAVAN LAAJENNUS TAIPALEEN ALUEELLA

* Keskustan asemakaava Taipaleen alueella - asiakirjat

 

Asemakaava-alueet on merkitty karttapalveluun.